Düşmanı yenmeye yardımcı dua

Düşmanı yenmek için yüce Allah’a dua etmeniz gerekir. Bu dua ile sahip olduğunuz düşmana hayırlı yollar ile yenip kendinizden uzak tutacaksınızdır.
Düşmana galip gelmek için bir avuç toğraga üç (3) kere Mücadele Suresi okunup düşmana saçılsa muzaffer olunur, düşman zelil olur.
MÜCADELE SURESİ
Bismillahirrahmanirrahiymi.
(1)kad semi’allahu kavlelletiy tucadiluke fiy zevciha ve teştekiy ilellahi vallahu yesme’u tehavurekuma innallahe semiy’un basıyrun.(2)elleziyne yuzahirune minkum min nisaihim ma hunne ummehatihim in ummehatuhum ilellaiy velednehum ve innehum leyekulune munkeren minelkavli ve zuren ve innallahe le’afuvvun ğafurun.(3)velleziyne yuzahirune min nisaihim summe ye’udune lima kalu fetahriyru rekabetin min kabli en yetemassa zalikum tu’azune bihi vallahu bima ta’melune habiyrun.(4)femen lem yecid fesıyamu şehreyni mutetabi’ayni min kabli en yetemassa femen lem yestetı’ feıt’amu sittiyne miskiynen zalike litu’minu billahi ve resulihi ve tilke hududullahi ve lilkafiriyne ‘azabun eliymun.(5)innelleziyne yuhaddunallahe ve resulehu kubitu kema kubitelleziyne min kablihim ve kad enzelna ayatin beyyinatin v uhumullahu cemiy’an feyunebbiuhum bima ‘amilu ahsahullahu ve nesuhu e lilkafiriyne ‘azabun muhiynun.(6)yevme yeb’as vallahu ‘ala kulli şey’in şehiydun.(7)elem tere ennallahe ya’lemu ma fiyssemavati ve ma fiyl’ardı ma yekunu min necva selasetin illa huve rabi’uhum ve la hamsetin illa huve sadisuhum ve la edna min zalike ve la eksere illa huve me’ahum iyne ma kanu summe yunebbiuhum bima ‘amilu yevmelkıyameti innallahe bikulli şey’in ‘aliymun.(8)elem tere ilelleziyne nuhu ‘aninnecva summe ye’udune lima nuhu ‘anhu ve yetenacevne bil’ismi vel’udvani ve ma’sıyetirresuli ve iza cauke hayyevke bima lem yuhayyike bilillahu ve yekulune fiy enfusihim lev la yu’azzibunallahu bima nekulu hasbuhum cehennemu yaslevneha febi;’selmasıyru.(9)ya eyyuhelleziyne amenu iza tenaceytum fela tetenacev bil’ismi vel’udvani ve ma’sıyetirresuli ve tenacev bilbirri vettakva vettekullahelleziy ileyhi tuhşerune.(10)innemennecva mineşşeytani liyahzunelleziyne amenu ve leyse bidarrihim şey’en illa biiznillahi ve ‘alellahi felyetevekkelilmu’minune.(11)ya eyyuhelleziyne amenu iza kıyle lekum tefessehu fiylmecalisi fefsehu yefsehıllahu lekum ve iza kıylenşuzu fenşuzu yerfe’ıllahulleziyne amenu minkum velleziyne utul’ılme derecatin vallahu bima ta’melune habiyrun.(12)ya eyyuhelleziyne amenu iza naceytumurresule fekaddimu beyne yedey necvakum sadekaten zalike hayrun lekum ve atheru fein lem tecidu feinnallahe ğafurun rahıymun.(13)eeşfaktum en tukaddimu beyne yedey necvakum sadekatin feiz lem tef’alu ve taballahu ‘aleykum feekıymussalate ve atuzzekate ve etıy’allahe ve resulehu vallahu habiyrun bima ta’melune.(14)elem tere ilelleziyne tevellev kavmen ğadıballahu ‘aleyhim ma hum minkum ve la minhum ve yahlifune ‘alelkezibi ve hum ya’lemune.(15)e’addallahu lehum ‘azaben şediyden innehum sae ma lanu ya’melune.(16)ittehazu eymanehum cunneten fesaddu ‘an sebiylillahi felehum ‘azabun muhiynun.(17)len tuğniye ‘anhum emvaluhum ve la evladuhum minallahi şey’en ulaik ashabunnari hum fiyha halidune.(18)yevme yeb’asuhumullahu cemiy’an feyahlifune lehu kema yahlifune lekum ve yahsebune ennehum ‘ala şey’in ela innehum humulkazibune.(19)istahvese ‘aleyhimuşşeytanu feensahum zikrallahi ulaike hızbuşşeytani ela inne hızbeşşeytani humulhasirune.(20)innelleziyne yuhaddunallahe ve resulehu ulaike fiyl’ezelliyne.(21)ketaballahu leağlibenne ene ve rusuliy innallahe kaviyyun ‘aziyzun.(22)la tecidu kavmen yu’minune billahi velyevmil’ahıri yuvaddune men haddallahe ve resulehu ve lev kanu abaehum ev ebnaehum ev ıhvanehum ev ‘aşiyretehum ulaike ketebe fiy kulubihimul’iymane ve eyyedehum biruhın minhu ve yudhıluhum cennatin tecriy min tahtihel’enharu halidiyne fiyha radıyallahu ‘anhum ve radu ‘anhu ulaike hızbullahi ela inne hızballahi humulmuflihune.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Hayırlı bir sevgiliye sahip olmak için dua

Bu dua sayesinde kendinize Allah’ın izni ile hayırlı bir eş bulacaksınızdır. Etkili ve güzel bir duadır.
Bir kizin evlendiginde mutlu olup olmayacagini alacagi erkekle iyi gecinip
gecinemeyecegini ya da kismetinin ne oldugunu anlamak icin yapilan bir muskadir.
Kiz muskayi beyaz bez icine alir ve tasimaya baslar , surekli uzerinde olur.
Tasiyamaya basladiginda 3 defa Nas 2 defa Ihlas suresini okur. Niyetini dilegini
soyler. Ozellikle yeni sevgili iliskisi baslayanlar icin cok faydalidir.
Muskayi tasimaya basladiktan sonra kizin kismeti acilir, gelecegi guven altina alinir
butun koruyucu melekler cevresinden eksik olmazmis
Ustelik gonlunun cektigi bir erkekle evlenme olanagi da bulurmuş

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Erkeklerin yaklaşmaması için dua

Bu dua sayesinde erkekleri kendinizden uzak tutacaksınızdır. Allah’ın izni ile hiçbir erkek size yaklaşamaycaktır. Sadece helaliniz olan size yaklaşacaktır.

Besmele Çekin
Selamün kavlen min rabbin rahıymin.Selamün ala nuhin fil’alamine .İnna kezalike neczil muhsinine .İnnehü kezalike neczil muhsinine .İnnehü min ibadinel mü’miniyne.Selamün ala musa ve harune.İnna kezalike neczil muhsiniyne.İnnehüma min ibadinel mü’miniyne.Selamün ala ilyasine.İnna kezalike neczil muhsiniyne.İnnehü min ıbadinel mü’miniyne.Ve selamün alel mürseliyne vel hamdü lillahi rabbil alemine.Selamün hiye hatta matle’ıl fecri.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Hırsızı yakalatmak için dua

eğer ki bir malınız çalındı ise ve çalan kişiyi arıyor iseni zbu duayı ederek en kısa sürede hırsızın bulunmasını sağlayabilrsiniz. Bu dua ile hırsız en kıza zaman içerisinde açık verecektir ve kendini yakalatacaktır.
Formulü veriyorum Cerden.Bunu harfiyen uygula Cerden kardesim.Allahin iziniyle hirsiz ya kendisini beli eder yada caldigi mali geriye getirir.Hırsızın kim oldugunu bilmek ve caldıgı malı geri iade etmesi icin: Kırkbir adet mercimek üzerine bir defa Duha suresini okuduktan sonra, mercimekleri sıcak küle göm.Hırsızın yüzünde mercimek tanesi gibi benekler ortaya çıkar ve kendinin hırsız olduğu bilinir.Kendi Tarafimdan denenmistir.

2.Bir kimsenin bir malı çalınsa iki rekat hacet namazı kıldıktan sonra, üç adet mum
üzerine çalınan malın ismini yazıp, her mum üzerine Duha suresini kırkbir (41) defa oku
ve mumları yak. Hırsız daralır ve duramayıp çaldığını Allah c.c. ın izniyle geri getirir.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Her dileğin kabulü için dua

Bu dua ile istediğini tüm dilekler allah’ın izni, ile kabul olacaktır. Yüce Allah’a dileklerinizin içiçn daimi olarak dua ederseniz Allah kullarının dileklerini geri çevirmez ve kabul ederler.

Yedi isim olan bu Süryanice isimlere Tahatili seba denir. Bu isimlerin gizli sırları ve özellikleri vardır. Bu Tahatili seba kapalı olan sırdandır. Tahatili sebanın çok büyük bir sırrı olup, bu sırrı çözmeye kimsenin gücü yetmez. Bu isimleri kullandığın müddetçe diğer bilgilerede ihtiyacın olmaz.
Her ismin başından bir harf alınarak, zimamı olan sekizinci isim Limukfencil ile birlikte okunursa, okuyan kimse askerleri ve gemileri durdurur. Zalim ve cebbarları bozguna uğratır. Kralların karşısında korkusuzca durur. Cin ve şeytan yakmadada bu mübarek isimlerin çok büyük etkisi vardır.
Allah Teala hazretlerinin sana takdir etmiş olduğu şeylere razı olursan, dilediğin her şeyde hayır veya şer olsun muradına ulaşırsın. Allah Teala bizlere bununla menfaatini ve bereketini versin. Bunun değerini yalnız bu ilmin erbabı bilir. Sen! Bunun sırrını iyi anla.
Tehatıli seba ile herhangi arabi ayın son Çarşamba günü, Kamer de İkizler burcunda iken yaparsın.
Tahatili seba isimleri budur:

لِلَّطَهْطِيلْ مَهْطَهطِيلْ قَهْطَيْطِيلْ فَهْطَيْطِيلْ نَهْهَطْطِيلْ جَهْهَطْطِيلْ لَخْهَطْطِيلْ
Liltahtıl Mehtahtıl Kahtaytıl Fehtaytıl Nehhattıl Cehhattıl Lahhattıl.
Sekizinci isim bu isimlerin baş harflerinden oluşan ve zimamı olan:

لِمُقْفَنْجِلْ
Limukfencil ismidir.
1. Ruhani şahısları görmek ve onlarla konuşmak istersen: Gusül abdesti alıp, temiz,bir mekanda yetmiş (70) günlük bir halvete gir. iki rekat hacet namazı kıldıktan sonra, her farz namazın ardından Tahatili seba yı yetmiş (70) defa okuyup, yetmiş günü tamamla. Yetmişbirinci gün bir Akbaba kalbine Esma-i seba yı yazdıktan sonra kalbi güzelce yakıp, iyice dövdükten sonra sürme gibi yap. Bu yaptığını altın miliyle gözüne sürme olarak çek. Etrafındaki ruhani şahışları açıkça görürsün. Dilemiş olduğun herhangi birşeyi onlardan istersen, onlar senin istediğini seri bir şekilde yerine getirirler. Dünya ile ilgili haberlerdende seni bilgilendirirler.

2. Define ve hazinelerdeki tılsımı bozmak veya tılsımlı suyu ve başka manileri iptal etmek istersen: Sekiz adet taş, saksı parçası, deri, lüle taşı, çanak parçası, altın, gümüş, bakır, kurşun, kalay, kağıt veya buna benzer bir şey üzerine Tahatili sebayı hurufu mukatta’ olarak yaz. (Her parça üzerine bir isim) Yazdıktan sonra tılsımlı mekanda yürümeye başla. Mekanda biraz yürü ve birinci ismi önüne at. Biraz daha yürü ikinci ismi önüne at. Böylece yavaş yavaş yürü ve altıncı ismi tılsımlı suyun olduğu yere at. Ama yedinci ve sekizinci ismi sol elinde tutarak mümkün olduğunca elinden bırakma. Eğer bırakırsan huddamlardan zarar görürsün. Böylece o mekandaki maniler veya tılsımlı su iptal olur. İşin bittikten sonra, isimleri attığın yerden almak mümkünse, yedinci ve sekizinci isimleri sol elinde tutarak, sağ elinle attığın isimleri al. Attığın isimleri geri almak mümkün değilse orada kalsın. O iki ismi elinde muhafaza et. Müvekkiller mekan ve mevzilerine dönerler.
Şayet yanındaki arkadaşların sana bir zarar vermeyi veya seni öldürmek isterlerse, sekizinci ismi sol elinden sağ eline alır ve şöyle dersin:

يَاخُدَّامَ هَـذِهِ اْلاَسْمَاءِ اِحْتَـفُظُونِى عُيُونِى اَصْحَابِ بِحَقِّهَا عَلَيْكُمْ *

Ya huddame hazihil esma-i ihtefüzuni an uyuni bi hakkiha aleyküm.
(Ey bu ismin hizmetçileri! Beni arkadaşlarımın gözlerinden gizleyiniz). Böylece arkadaşlarının gözlerinden gizlenir, Allah Teala nın izniyle korunursun.

3. Tılsımlı suyu iptal etmek istersen: Tahatili seba yı taş, yaprak veya kağıt üzerine ayrı ayrı yaz. Yazdıktan sonra tılsımlı su olan mekana gelir, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü ismi mekanın dört köşesine koyarsın. Geriye kalan üç ismi de tılsımlı olan suya atarsan, su kaybolur. İşin bittikten sonra, suya attığın o üç ismi sudan çıkar. Yoksa su oradan tekrar fışkırarak geri döner.
Eğer o mekanda zararlı bir şey olursa, mumdan bir suret yap ve suretin elinede bir kılıç veya mızrak yaptıktan sonra, suretin üzerine Esma-i sebayı nakşet. O sureti oraya takdim et. Tılsım Allah c.c. ın izniyle iptal olur.

4. Yedi adet ufak taş alıp, her taşın üzerine Tahatili sebayı birer defa okuduktan sonra, taşları sağına, soluna, arkana ve önüne atarsan, düşmanlarının gözlerinden Allah c.c. ın izniyle gizlenirsin.

5. Tılsımlı olan mekanda ateş ve dumanı iptal etmek istersen: Bir miktar ateş alıp, ateşin üzerine tayyib bir buhur atarak, Esma-i seba yı okursun. Daha sonra Esma-i sebayı bir tabağa yazıp, yazıyı su ile sildikten sonra, azar azar yürüyerek, suyu o mekana serp. Ateş ve duman o mekanda iptal olur.

6. Tılsımlı mekanda çirkin ve vahşi suretler (Yılan, Akrep, Aslan, Katır ve yırtıcı hayvanlar gibi) karşına çıkarsa, o hayvanın şeklini mumdan yaparsın. Yapmış olduğun suretin üzerine Esma-i sebayı nakşedip, şekli buhurlarsın. O şekli tılsımlı mekana atarsan, tılsım Allah c.c. ın izniyle batıl olur.

7. Tılsımlı mekana girdiğin zaman kapı üzerine kapanırsa, Esma-i sebayı kapının üzerine yazarsan, tılsım iptal olur ve kapı açılır. Veyahut birinci ismi eşik altına, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci isimleri mekanın dört köşesine, altıncı ismi ise mekanın ortasına koyarsın. Yedinci ismide sol elinde tutarsan, Allah Teala nın izniyle bütün maniler, tılsımlar ve hareketler iptal olur.

8. Tılsımlı suyu iptal etmek için: Esma-i sebayı herhangi bir şey (Deri, kağıt, kurşun ve benzeri) üzerine ayrı ayrı yaz. Tılsımlı mekana geldikten sonra ağır ağır yürüyerek birinci ve ikinci ismi sağ tarafına, üçüncü ismi sol tarafına, dördüncü ismi arkana, beşinci ismi önüne, altıncı ismi mekanın ortasına, yedinci ismi mekanın kapısının yanına, sekizinci ismi ise tılsımlı suya at. Çünkü sekizinci isim suyu iptal içindir. Ama sekizinci isimle beraber şu Ayeti Kerime leri yazarsın:

بِسْـمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا خُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَـتُصْبَحَ صَعِيدًا زَلِقًا اَوْيُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرً فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا وَيَسْئَلُونَكَ عَـنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّى نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لاَتَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلاَ اَمْتًا وَاِنَّاذَهَابٍ بِهِِ لَقَادِرُونَ جَبَّارٌ فَقَالَ يَارَبِّ بِيُسْرٍ يُبْسِرٌ غَوْرًا يُبْسِرٌ كَمَايُبْسِرُ الْبَحْرِ لِمُوسَى اِبْنِ عِمْرَانْ وَكَمَا يُبْسِرُ اْلاُرْدِينَ لِعِيسَى اِبْنِ مَرْيَمْ عَلَيْهِ الـسَّلاَمْ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَيَعْلَمُونَ

Bismillahirrahmanirrahim. Ve yürsile aleyha husbanen mines sema-i fetusbiha saiden zeleka. Ev yüsbiha maüha ğavran felen testetıa lehü taleba. Ve yeselüneke anil cibali fekul yensifüha rabbi nesfa. Feyezeruha kaan safsafa. La tera fiha ıvecen ve la emta. Ve inna zehabin bihi le kadirun. Cebbarun fekale ya rabbi biyüsrin yübsirun ğavran yübsirun kema yübsirul bahri li musa ibni imran ve kema yübsirul ürdüne li isa ibni meryem aleyhisselam. Senestedricühüm min haysü la ya’lemün.

Böylece su durur ve tılsım iptal olur. Veyahut sekizinci isimle beraber şu Ayeti Kerime yi:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مُعِينٍ *

Bismillahirrahmanirrahim. Kul eraeytüm in esbeha maüküm ğavran femen ye’tiküm bimain muın.
Bir çanak üzerine yazıp suya atarsan, suyun yardımcısı mahfolur. ve su durur.

23. Nazar olmuş kimse için, Esma-i sebayı su üzerine oku ve suyu nazar olan kişiye içir. Daha sonra yedi karış uzunluğunda keten olan bir ip alıp, Esma-i sebayı bir defa ipin üzerine oku ve ipi o kişinin üzerinde bir defa çevir. Aynı ameli altı defa tekrar et. Yedi defa okuyup çevirdikten sonra, o kişinin sağ omuzundan, sağ eline kadar ölç. Aynı şekilde sol omuzundan sol eline kadar ölç. Eğer ip iki tarafındada aynı gelirse, o kişide nazar yoktur. Eğer ip uzarsa, nazar değiren onu seven birisidir. Eğer ip kısalırsa, onu sevmeyen kötü gözlü
birinin nazarı değmiştir. Bu işlemi ip normal olana kadar devam edersin. Ama sen o kişinin etrafında ipi çevirirken sakın ipi yere koyma! Amelini tamamladıktan sonra ipi dürer ve nazarı olan kişinin üzerine asarsan, Allah c.c. ın izniyle şifa bulur.
27. Bağlı birini çözmek veya sihirli olan birinin sihrini iptal etmek istersen: Birinci ve sekizinci ismi yedi adet kağıt üzerine yaz.
Yazdıktan sonra, bağlı olan kişinin altında şöyle diyerek:

يَاخُدَّامَ هَذَا اْلاِسْمِ حَلُّوا ذَكَرَ فُلاَنِ ابْنِ فُلاَنَةَ عَنْ فَرْجِ فُلاَنَةَ بِنْتِ فُلاَنَةَ

Ya huddame hazel ismi hallu zekere fülan ibni fülaneh an ferci fülanete binti fülaneh.
kağıtları ardı ardına yakarsan, o kişinin bağı çözülür.
Veya sihirli kimse için olursa, şöyle diyerek:

يَاخُدَّامَ هَذَا اْلاِسْمِ حَلُّوا اْلاَسْحَارِ عَنْ فُلاَنْ اَوْ فُلاَنَةَ

Ya huddame hazel ismi hallul eshari an fülan ev fülanete.
kağıtları ardı ardına yakarsan, o kişinin sihri iptal olur.

28. Bir insanı veya bir hayvanı nazardan korumak istersen: Pamuk tan bir ip parçası al ve bedenine göre (O kişinin veya hayvanın) ipi ölç. Ölçtükten sonra yedinci ismi yedi defa okur ve şöyle dersin:

يَاخُدَّامَ هَذَا اْلاِسْمِ اِصْرَفُوا مَابِهَذِه الْجُثَّةِ مِنَ الْعَيْنِ *

Ya huddame hazel ismi israfü ma bi hazihil cüsseti minel ayn.
Kişi veya hayvan Allah c.c. ın izniyle nazardan emin olur.

31. Zarar veren zararlı kuşları ve hayvanları ekili olan tarlaya zarar vermelerini önlemek ve uzak tutmak için: Birinci, dördüncü, yedinci ve sekizinci isimleri dört adet çanak parçası üzerine yazıp, tarlanın dört tarafına gömersen, onlar o tarlaya giremez ve zararda veremez.

42. Evlenememiş veya sihirle kısmeti bağlanmış olan bir kızı evlendirmek istersen: Esma-i sebayı yedi adet kağıda tek tek yaz. Her gün güneş doğarken bir ismi suyla ezip, bu suyu aç karınla içsin. Sekizinci gün Esma-i sebayı bir kağıda yazıp, bu hirzi kız üzerinde taşır. Esma-i seba bir daha yazılıp, kız bununla gusül ederse, kırk güne değin, Rabbimiz onu bilmediği yerden nasibi ile rızıklandırır. Bu mesele sahih olup mücerrebdir.

43. Herhangi bir dilek için sekizinci ismi avucunun içine yaz. Daha sonra ihtiyacını gidermek istediğin kişi ile tokalaşırsan, hacetin Allah c.c. ın izniyle yerine gelir.

44. Suçsuz yere hapse düşmüş bir kimseyi hapisten kurtarmak istersen: Sekizinci ismi bir kağıda, altıncı ismide ayrı bir kağıda yaz. Mahkumun yanına git ve iki kağıdıda ona ver. Mahkumun yanından ayrılırken, altıncı ismin yazılı olduğu kağıdı geri alıp, sekizinci isim yazılı kağıt onda kalsın. Sekizinci isim yazılı olan kağıdı mahkum üzerinde taşırsa, en kısa zamanda hapisten çıkar.

45. Dargın olan karı kocayı barıştırmak için: Altıncı ismi yenecek bir şey üzerine yaz ve bunu erkeğe yedir. Yedinci ismide kadına yedirirsen, Allah c.c. ın izniyle karı koca barışır

50. Geceleri korkan çocuk için: Esma-i sebayı bir kağıt üzerine yazıp, yazıyı su ile imha ettikten sonra, bu suyu gece gündüz korkan çocuğa içirirsen, çocuk bir daha korkmaz. Esma-i sebayı bir daha yazıp çocuk bu hirzi üzerinde taşırsa, ebediyyen ağlamaz ve korkmaz.

51. Uyumayan çocuk için: Esma-i sebayı Geyik derisi üzerine şu Ayeti Kerime ler ile yaz:

بِسْـمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَفَمَنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجِبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلاَتَبْكُونَ وَاَنْتُمْ سَامِدُونَ *

Bismillahirrahmanirrahim. Efemen hazel hadisi ta’cibün. Ve tadhaküne ve la tebkün. Ve entüm samidün.
Yazdıktan sonra deriyi uyumayan çocuğun başı altına koyarsan, gece gündüz rahatça uyur. Allah c.c. ın izniyle.

52. İnsanlardan uzak bir mekanda, Cuma günü birinci saat olan Zühre saatinde, Kamer de dolunay halinde iken, yedinci ismi bir kağıt üzerine yaz. Yazdığını su ile silip bu suyu matlubuna içir. Daha sonra Esma-i sebayı yazıp, bunuda su veya yemeğinde yedirirsen, matlubun senden bir an bile olsa ayrılmaz. Sahih olup, defalarca tecrübe edilmiştir.

53. Erkekliği bağlanmış kimseyi çözmek istersen: Sekizinci ismi Misk ve zaferan ile yazıp, yazıyı su il sil. Erkekliği bağlanmış olan kimse, o suyu aç karınla yedi gün içerse, Allah c.c. ın izniyle bağı çözülür ve karısıyla birleşir.
61. Sara hastasının cinini getirtmek istersen: Saralının avucuna birinci, ikinci ve sekizinci isimleri yazdıktan sonra, saralının üzerine aşağıda gelecek olan azimeti yirmibir (21) defa okursan, hasta sara olur. Sara olunca sekizinci ismi hasta konuşana kadar oku ve hastaya konuşmasını emret. Hasta vasıtasıyla cinle konuş. Cine hangi kabileden olduğunu, niye geldiğini ve hastayı niçin rahatsız ettiğini sorarsın. Sonra cinle anlaşıp, hastanın vücudundan çıkmasını emredersin. Bundan sonra, bir tabak içine Tahatili sebayı (Esma-i seba) yazıp, su ile yazıyı sildikten sonra, bu suyu hastanın yüzüne serpersin. Eğer cin çıkarsa, hasta sabahladığı zaman, dışarı çıkmasını söyle. Hasta dışarı çıkarsa, o hasta için bir kağıt üzerine Esma-i sebayı, Ayetel kürsiyi ve sure-i Haş’rın son dört Ayetini şu tertip üzere yaz:

بِسْـمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِلـطَّهْطِيلْ مَهْطَهطِيلْ قَهْطَيْطِيلْ
فَهْطَيْطِيلْ نَهْهَطْطِيلْ جَهْهَطْطِيلْ لَخْهَطْطِيلْ اَللهُ لاَاِلَهَ اِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ لاَتأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَهُ مَا فِى السَّمَوَاتِ وَمَافِى اْلاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلاَّبِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَىْءٍ مِنْ عِلْمِهِ اِلاَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَاْلاَرْضَ وَلاَ يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيمُ لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَر اَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّ عًا مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَتِلْكَ اْلاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا ِللنَّاسِ لَعَلَّهٌُمْ يَتَفَكَّرُونَ هُو اللهُ الَّذِى لآاِلَهَ اِلاَّ هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُو اللهُ الَّذِى لآاِلَهَ اِلاَّهُوَ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ اْلاَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَافِى السَّمَوَاتِ وَاْلاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Bismillâhirrahmânirrahîm. Liltahtîl mehtahtîl kahtaytil fehtaytîl nehhattîl cehhattîl lahhattîl Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyul kayyûm. Lâ te’huzühü sinetün ve lâ nevm. Lehü mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard. Men zellezî yeşfeu ındehü illâ bi iznihi ya’lem. Mâ beyne eydîhim. ve mâ halfehüm. Ve lâ yuhîtûne bi şeyin min ılmihi illâ bimâ şâ’. Ve sia kürsiyyühüs semâvâti vel arda ve lâ yeûdühü hıfzihümâ ve hüvel aliyyül azîm. Lev enzelnâ hâzal kurâne alâ cebelin leraeytehü hâşian mütesaddian min haşyetillâhi ve tilkel emsâlü nadribühâ linnâsi leallehüm yetefekkerûn. Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hüve âlimül ğaybi veş şehâdeti hüver rahmânür rahîm. Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hüve el melikül kuddûsüs selâmül mü’minül müheyminül azîzül cebbârül mütekebbirü sübhânallâhü ammâ yüşrikûn. Hüvallâhül hâlikul bâriul musavviru lehül esmâül Hüsnâ yüsebbihü lehü mâ fîs semâvâti vel ardı ve hüvel azîzil hakîm.

Bu hirzi saralı üzerinde taşırsa, Cin bir daha Allah’ın izniyle hastaya dönmez ve hasta sara illetinden kurtulur.
Saralını üzerine 21 defa okunacak azimet budur:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ يَامَعْشَرَ اْلاَرْوَاحِ الرُّوحَانِيَّةِ اَجِيبُوا بِآهِيًّا شَرَاهِيًا وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ فِى رَقٍّ مَنْشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورٍ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَالَهُ دَافِعٍ اَجِيبُوا يَامَنْ يَلْمَعُ الْبَرْقُ حَوْلَهُ تَلْمِيعًا وَبِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَاِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اَجِبْ يَارَهْيَاطِيًا وَيَاهَنْقَيَايِلْ وَيَاطَهْطَيَائِـيلْ وَيَاعَسْهَيَائِيلْ وَيَاكَسْفَيَائِيلْ اَجِيبُوا بِحَقِّ الشُّعَاعَاتِ الْمُحْرِقَاتِ وَاْلاَنْوَارِ الْمُضِيئَانِ شَفَايَشٍ شَفَايَشٍ شَفَافٍ شَفَافٍ هَلْهَلْيُوهٍ مَرْمَامَرَهٍ قَطْهَبَأً اَجِيبُوا بِحَقِّ مَهْيَالُوشٍ اِشْقَشْقَلَشٍ شَقَاشِقٍ وَلاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّبِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيمِ وَمِيخٍ بَرَاخٍ قُلْ رِبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اَجِيبُوا يَاعَفَارِيتَ اْلاَرْضِ وَيَامَانِحُ وَيَاقَلِيخُ وَيَافِرْقَةَ النَّارِ وَيَازَوْبَعَةَ وَيَامَيْمُونُ وَيَابُرْقَانُ وَيَاشَمْهُورَشُ وَيَااَبْيَضُ وَيَامُرَّةُ وَيَازَوْبَعَةَ وَيَامَيْمُونُ وَيَابُرْقَانُ وَيَاشَمْهُورَشُ وَيَااَبْيَضُ وَيَامُرَّةُ وَيَااَحْمَرُ تَوَكَّلُوا بِحَقِّ هَيْهَاتٍ هَيْهَاتٍ هَيْهُوتٍ هَيْهُوتٍ طَيْمُوتٍ طَيْمُوتٍ اَلشَّاشٍ اَلشَّاشٍ هُوَاللهُ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ اَجِيبُوا يَاخُدَّامَ هَذِهِ اْلاَسْمَاءِ وَالْخَوَاتِيمِ اَجِبْ يَادَمِيعٍ وَاَنْتَ يَاوَيْدَاعٍ وَاَنْتَ يَاقَطْبِيلٍ وَاَنْتَ يَاشَتْفَالٍ وَاَنْتَ يَاشَيْنُوفَالٍ وَاَنْتَ يَااَرْشِيَالٍ وَاَنْتَ يَااَدْغِيَالٍ وَاَنْتَ يَاسَنْقَادٍ وَاَنْتَ يَاوَدْخَالٍ اَجِيبُوا وَافْعَلُوا مَاتُؤْمَرُونَ بِهِ وَاحْضُرُوا عَارِضُ هَذِهِ الْجُثَّةِ وَاَنْزِلُوا عَلَيْهِ بِصِيَاتِكُمْ وَمَقَا مِعِكُمْ وَاَمْرُوهُ اَنْ يَنْطِقَ بِحَقِّ مَنْ نَطَقَ لَهُ كُلُّ شَىْءٍ وَبِحَقِّ شَقَاشِقٍ وَلاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّبِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيمِ

Bismillâhirrahmânirrahîm. Aksemtü aleyküm yâ ma’şeral ervâhır rûhâniyyeti ecîbû bi âhiyyen şerâhiyyen Vet tûr. Ve kitâbün mestûr. Fî rakkın menşûr. Vel beytil ma’mûr. Ves sakfil merfû’. Vel bahril mescûr. İnne azâbe rabbike levâkı’. Mâ lehü min dâfi’. Ecîbû yâ men yelmeul berku havlehü telmîan. Ve bi mevâkıın nücûm ve innehü le kasemün lev ta’lemûne azîm. Ecib yâ rahyâtıyyen ve yâ henkayâîl ve yâ tahtayâîl ve yâ asheyâîl ve yâ kesfeyâîl ecîbû bi hakkiş şüââtil muhrikâti vel envâril mudîâni şefâyeşin şefâyeşin şefâfin şefâfin helhelyûhin mermâmerahin kathebâen ecîbû bi hakki mehyâlûşin işkaşkaleşin şekâşikın ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ve mîhin berâhın. Kul rabbihküm bil hakki ve ente hayrul hâkimîn. Ecîbû yâ afârîtel ardı ve yâ mânıhu ve yâ kalîhu ve yâ firkaten nâri ve yâ zevbeatü ve yâ meymûnü ve yâ bürkânü ve yâ şemhûreşü ve yâ ebyadü ve yâ mürretü ve yâ ahmerü tevekkelû bi hakki heyhâtin heyhûtin heyhûtin heyhûtin taymûtin taymûtin eşşâşin eşşâşin. Hüvallâhül kebîrul müteâl. Ecîbû yâ huddâme hâzihil esmâi vel havâtimi ecib yâ demîın ve ente yâ veydâın ve ente yâ katbîlin ve ente yâ şeftâlin ve ente yâ şeynûfâlin ve ente yâ erşiyâlin ve ente yâ edğıyâlin ve ente yâ senkâdin ve ente yâ vedhâlin ecîbû vefalû mâ tü’merûne bihi vahdurû âridu hâzihil cüsseti ve enzilû aleyhi bi sıyâtiküm ve makâmiıküm ve emrû- hü en yentıka bi hakki men netaka lehü küllü şeyin ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

64. Hastaya musallat olan cinleri yakmak istersen: Üçüncü, dördüncü ve sekizinci isimleri kırmızı bir mum parçası üzerine yazdıktan
sonra, şöyle deyip:

اَحْرِقُوا يَاخُدَّامَ هَذِهِ اْلاَسْمَاءِ

Ahriku ya huddame hazihil esma-i.
mumu yakarsan, seri bir şekilde yanarlar.
Bu isimler için bütün ruhaniyet üzerine itaat vardır. Sen bu isimlerle Cin ve cin kabileleri üzerine hakim olursun.
Her ismin Kurani Kerimde bir Ayeti Kerimesi vardır. Sen bu isimlerle beraber bu Ayetleri yazarsın.
Birinci isim ve Ayeti Kerimesi:

لِلْطَهْطِيلْ . وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

Liltahtil. Ve kul cael hakku ve zehekal batılü innel batıle kane zehuka.
İkinci isim ve Ayeti Kerimesi:

مَهْطَهْطِيلْ. وَقَدِمْنَا اِلَـى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناَهُ هَبَاءً مَنْثُورًا

Mehtahtil. Ve kadimna ila ma amilü min amelin fecealnahü hebaen mensura.
Üçüncü isim ve Ayeti Kerimesi:

قَهْطَيْطِيلْ. فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّـى جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّى حَقًا

Kahtaytil. Feiza cae va’dü rabbi cealehü dekkae ve kane va’dü rabbi hakka.
Dördüncü isim ve Ayeti Kerimesi:

فَهْطَيْطِيلْ قَالَ موُسَى مَاجِئْتُمْ بَهِ السِّحْرُ اِنَّ اللهَ سَيُبْطِلُهُ اِنَّ اللهَ لاَيُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ

Fehtaytil. Kale musa ma ci’tüm bihis sihru innallahe seyubtı- lühü innallahe la yuslihu amelel müfsidin.
Beşinci isim ve Ayeti Kerimesi:

نَهْهَطْطِيلْ . وَاِنَّهُ لِكِتَابٌ عَزِيزٌ لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَمِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

Nehhattil. Ve innehü li kitabün aziz. La ye’tihil batılü min beyni yedeyhi ve la min halfihi tenzilün min hakimin hamid.
Altıncı isim ve Ayeti Kerimesi:

جَهْلَطْطِيلْ . اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْـكَلِمُ الطَّيِّبُ وَعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

Cehlattil. İleyhi yesadül kelimüt tayyibü vel amelüs salihu yerfeuh.
Yedinci isim ve Ayeti Kerimesi:

لَخْهَطْطِيلْ . فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ

Lahhattil. Fevekaal hakku ve batale ma kanü ya’melün:
Yapacağın bütün amellerde önce dört rekat namaz kılar ve her rekatta bir Fatiha, bir defa Nasr suresi ile şu Ayeti Kerimeleri oku:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَاِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا لاَ تَخَافُ دَرَكًا وَلاَ تَخْشَى اِنَّنِى مَعَكُمَا اَسْمَعُ وَرَى

Bismillahirrahmanirrahim. Feinnema yessernahü bi lisanik. Seyecalüllahü ba’de usrin yüsra. La tehafü derekan vela tahşa
inneni meaküma esmau ve era.
Namazdan sonra bir defa Esma-i sebanın Azimetini okursun. Esma-i seba nın Azimeti budur:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِهِ نَسْتَعِينُ بِحَوْلِ اللهِ وَقُوَّتِهِ وَعَظِيمُ اَسْمَائِهِ وَآيَاتِهِ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ يَامَعَاشِرَ اْلاَرْوَاحِ الرُّوحَانِيَّةِ بِعِزِّ عِزِّ اللهِ وَبِنُورِ وَجْهِ اللهِ وَبِعِزَّةِ اَسْمَاءِ اللهِ وَبِمَاجَرَى بِهِ الْقَلَمِ مِنْ عِنْدِ اللهِ اِلاَّمَا اَقْبَلْتُمْ وَاَجَبْتُمْ وَآتَيْتُمْ وَاَسْرَعْتُمْ لِقَضَاءِ حَاجَةِ بِحَقِّ اْلاَنْوَارِ الْمُضٍيئَةِ وَبِحَقِّ اْلاَسْمَاءِ الْبَهِيَّةِ وَالشُّعَاعَاتِ عَرْشِيَّةِ وَبِحَقِّ اَسْمَاءِ اللهِ الْمَكْتُوبَةِ فِى قَلْبِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَبِحَقِّ الْقَادِرِ الْقَاهِرُ الْجَبَّارِ الَّذِى قَالَ لِلسَّمَوَاتِ وَاْلاَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا اَوْكَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَاطَائِعِينَ فَقَضَيهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ فِى يَوْمَيْنِ وَ اَوْحَافِى كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزُالْعَلِيمِ اَقْبِلُوا وَاَسْرِعُوا يَاصَرْفَيَائِيلْ وَيَاسَمْسَمَائِيلْ وَيَارُوقْيَائِيلْ وَيَازَوْبَيَائِيلْ وَيَاطَهْيَائِيلْ وَيَاهَمْصَمَائِيلْ وَيَاجَبْرَائِيلْ وَيَاهَرْقَيَائِيلْ اَلْوَاحًا اَلْعَجَلَ اَلسَّاعَةَ اِهْبِطُوا اِلَى هَذَا الْمَكَانَ وَاَصْرِفُوا مِـنْ فِيهِ مِنَ الْعِمَارِ وَالسُّكَّانُ عَطـِّلُوهُ حَـرَكَاتِهِ
وَتَنْثَفُوا مَابِهِ وَاحْمَدُ وَاَنِيرَانِهِ وَاَبْطِلُوا مَوَانِعَهُ مِنَ الْجِهَاتِ جَمِيعًا بِحَقِّ طَيْهُوبٍ كَيْهُوبٍ يَتَغُوبٍ سَيْغُوبٍ وَبِحَقِّ الَّذِى يُحْيِى وَيُمِيتُ وَبَطَهِ وَيَسِّرْ اِفْعَلُوا مَا تُؤْ مَرُونَ بِحَقِّ الْعَلِىُّ اْلاَعْلَى اَلْوَاحًا اَلْوَاحًا اَلْعَجَلَ اَلْعَجَلَ اَلسَّاعَةَ اَلسَّاعَةَ

Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesteınü bi havlillahi ve kuvvetihi ve azimü esmaihi ve ayatihi azemtü aleyküm ya meaşirer ruhaniyyeti bi izzi izzillahi ve bi nuri vechillahi ve bi izzeti esmaillahi ve bima cera bihil kalemi min ındillahi illa ma akbeltüm ve ecebtüm ve ateytüm ve esra’tüm li kadai haceti bi hakkil envaril mudıeti ve bi hakkil esmail behiyyeti veş şeaati arşiyyeti ve bi hakkil esmaillahil mektubeti fi kalbiş şemsi vel kameri ve bi hakkil kadiril kahirul cebbarillezi kale lis semava-ti vel ardı i’tiya tavan ev kerhan kaleta ateyna taiın. Fekaddahünne seba semavati fi yevmeyni ve evha fi külli semain emraha ve zeyyennes semaed dünya bi mesabiha ve hıfzan zalike takdirul azizül alim. Akbilü ve esrau ya sarfeyail ve ya semsemail ve rukyail ve ya zevbeyail ve ya tahyail ve ya hemsamail ve ya cebrail ve ya mikail ve ya herkayail elvahan elacele essaate ihbutu ila hazel mekane ve asrifu min fihi minel ımari ves sükkani attılühü harakatihe ve tensefü ma bihi vahmedu ve eniranihi ve ebtılü mevaniahü minel cihati cemian bihakki tayhubin keyhubin yeteğubin seyğubin ve bi hakkillezi yuhyi ve yümitü ve batahi ve yessir ifalü ma tü’merune Bi hakkil aliyyül a’la elvahan elvahan elacele elacele essaate essaate.

Bilki: Esma-i seba mübarek isimlerdendir. Bu isimlerin içinde en yüce isim yedinci isimdir. Yedinci ismi engelli mekana bırakır isen, bütün hareketler iptal olup, yerine geri dönemez. Hatta asker lerde isimlerin içinde bulunduğu müddetçe yerlerine dönemezler.

Beşinci isim manileri (engelleri) iptal etmek içindir. Yedinci isim tılsımlı suyu iptal etmek içindir. Sekizinci isim gözlerden gizlenmek için olup, en güzel isimdir. Bu emaneti boynuna bir borç bilip iyi koru. Allah Teala muvaffak etsin.
Bazı nüshalarda şöyle denmiştir: Birinci isim mekanın kapısına ikinci isim mekanın ortasına, üçüncü, dördüncü ve beşinci isimleri ise avucuna yazıp, olabilecek herhangi bir durumu veya bir olayı veya engelleri avucunla karşılamak içindir.

Bu amellerin buhurları şunlardır: Buhuru meryem, hindiba tohumu, hıyar tohumu, kaşşe tohumu, lübani zeker, meyatü saile, muklil ezrak, senderus, ud ve amber dir. Bu buhurların hepsini yumuşakça dövüp, fındık miktarı kadar haplar yapıp gölgede kuru- tur ve amel zamanında buhurlarsın.
Diğer bir nüshada buhurlar şu şekilde belirtilmiştir: Lüban, senderus, muklil ezrak, buhuru meryem, keffi meryem, meyatü saile ve timsah derisidir. Bunları birbiriyle karıştırıp güzelce döver, hap şeklinde yaptıktan sonra, amel zamanı ateşe atarak yakarsın.

Bu isimlerin yedi adet hatemi vardır. Her ismin hatemi şerefi şems de veya şerefi kamer de altın veya gümüş üzerine nakşedersin. Ama levhaların ağırlığı yedi miskal (4,5 gr.) veya yedi dirhem (3,25 gr.) olmalıdır.

Her hatem için izmar (gizli), tencim (yıldız), zecr (menetmek) ve ihrak (yakmak) vardır. İzmar okudukça yukarıdan aşağıya, tencimde aşağıdan yukarıya, ihrakta yukarıya doğru, zecrede aşağıya doğru okursun. Bu hatemler bütün ruhaniyete ilaçtır. Yakmak, sara, baş ağrısı, perdelemek, gizliyi ortaya çıkarmak, bundan başka, taslit, menetmek, zelzele, yıkmak, ateşi meydana çıkarmak ve acaibi meydana çıkarmada birçok özellikleri vardır. Bu hizmete ulaşmak isteyen kişi bu hatemleri bilirse, ulvi ve süfli ruhanilerin hepsi itaat eder. Bunlarla bütün aleme iftihar eder ve istediği herşeyi elde eder.

Yedinci hatem amel bakımından en kuvvetli ve en büyüğüdür. İcabet bakımından en süratlisi, hatemlerin en iyisidir. Yedinci hatemle diğer hatemlerin işi iptal olur. Çünkü hepsi yedinci hateme bağlıdır. Diğer hatemler yedinci hateme muhabbet ve itaat ederler. Altı hatemin hizmetçileride yedinci hatemin hizmetçisine hizmet ederler.

Bu isimlerin sırrı harflerin sırrından çıkmıştır. Bu Esma-i seba anasırı erbaa üzerine mürekkebtir. Anasırı erbaaki bütün ervah ondandır. Ruhu bunun altındadır.

İlim ehlinin yanında devir esmasıyla bilinen isimlerden iki isim vardır. Bu iki isim, başında ve sonunda lam harfi bulunan isim lerdir. Bu ismi a’zamdır. Bunu veliyyullah ve fadıllardan başka hiç kimse bilemez. Bütün ülemanın yanında ismi a’zamın birinci ve yedinci isim olduğu söylenir. Bütün ulvi ve süflü olanlar bu mülükü sebaya bağlıdır. Sen! Kasem ve Azaim okumayı murat ettiğinde:

بِحَقِّ اْلاِسْمِ الّذِى اَوَّلُهُ لاَمٌ وَآخِرُهُ لاَمْ

Bi hakkil ismillezi evvelühü lamun ve ahiruhu lam.
Buda ikinci kasemdir. Başı aynı sonuda başı gibi olan isim, isimlerin başından alınmıştır. Ayrıca çok yüce bir değeri vardır. O her şeyi kendi yerine koyar. Sarfı ve Azimeti bozan engelleri ortadan kaldırıp, her şeyi yerli yerince mekanına koyar. İsimlerin hatemide bunlardır.
Birinci ismin Hatemi:

اِحْرَقْ
ل ى ط هـ ط ل ل
ل ل ى ط هـ ط ل
ل
ل ل ى ط هـ ط

ط ل ل ل ى ط هـ
هـ ط ل ل ل ى ط
ط هـ ط ل ل ل ى
ى ط هـ ط ل ل ل
زَجْرَه

Yapacağın her ameli iyi düşün, yapacağın amelin şartlara uygun olduğunda ve tasrifte (Kullanmak) onların usülüne uyarsan, bütün amellerin sahih olur.
Tehatili seba isimlerinin kıymeti büyük olup, sayılamayacak kadar çok özellikleri ve faydaları vardır. Bazı ülemalar bu isimlerin şerefiyle ilgili şu manzumeyi yazmışlardır.

فَفِى الْحُرُوفِ عُلُومِ لَسْتُ اَبْدُيِهَا
حَتَّى اَجِدُ طَالِبًا يَدْرِى مَعَانِيهَا
يَاطَالِبَ الْعِلْمِ لاَيَطْلِبْ بِهِ بَدَلاً
اَلْعِلْمُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَافِى هَا
مِمَّايََرَانِى عَلَى قَلْبِى فَأَكْتُمُهُ
اَبْدَى التَّنَوُّهُ فِى سِرِّ اَنَاجِيهَا
فَالسِّرَّ خَمْسُونَ اِلاَّ وَاحِدٌ عَدَدًا
فَلْيَتَّقِ اللهِ رَبَّ الْعَرْشِ قَارِيهَا
حُرُوفِهَا بُرِّزَتْ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ
وَكَانَ السِّرِّ مِنْهَا فِى مَعَانِيهَا
وَاللهُ وَاللهُ اِيمَانًا مُؤَكِّدَةً
لاَيَلْحَقُ الْخَوْفُ يَوْمًا قَطُّ قَارِيهَا
طَا آتُهَا عَشَرَةً اِيْضًا وَاَرْبَعَةً
وَالْهَاءُ تِسْعَ حُرُوفٍ فِى مَباَنِيهَا
وَالْيَاءُ عِدْ تُهَا سَبْعٌ وَاحِدَةٌ
وَالْمِيمُ وَالْقَاقُ وِتْرٌ هَكَذَا فِيهَا
وَفَاءُ وَنُونٌ هَكَذَا وَالْجِيمُ وَاحِدَةٌ
وَالْخَاءُ حَرْفٌ وَاحِدٌ يُوَافِيهَا
وَاْللاَمُ تَمَامُ حُرُوفٍ هُنَّ مُفْرَدَةٌ
وَعِدَّةُ الْفَرْدِ سَبْعٌ فِى مَجَارِيهَا
اُنْظُرْ تَرَى لَفْظَهَا عِشْرِينْ زَائِدَةٌ
شُفْعًا وَوِتْرًا هَكَذَا حَكَمَ بَارِيهَا
يَا قَارِئَ اْلاَسْمَا اَمِنَتْ مِنَ الرَّدِّ
فَلاَيَخَافُ عَلَيْكَ مَادُمْتَ قَارِيهَا

Fefil hurûfi ulûmi lestü ebdüyihâ
Hattâ ecidü tâliben yerdî meânîhâ
Yâ tâlibel ilmi lâ yatlib bihi bedelâ
Elılmü hayrun mined dünyâ ve mâ nîhâ
Mimmâ yerânî alel kalbî fektümühü
Ebdet tenevvühü fî sirri enacîhâ
Fes sirru hamsûne illâ vâhidun adedâ
Fel yettekillâhi rabbel arşi kârîhâ
Hurûfihâ bürrizatmin ğayrivâsitatin
Ve kânes sirri minhâ fî meânîhâ
Vallâhü vallâhü îmânen müekkidetin
Lâ yelhakul havfü yevmen kaddu kârîhâ
Tââtühâ aşeraten eydan ve erbaaten
Vel hâü tisa hurûfin fî mebânîhâ
Vel yâü ıdtühâ sebun ve vâhidetün
Vel mîmü vel kâfü vitrün hâkezâ fîhâ
Ve fâü ve nûnun hâkezâ vel cîmü vâhidetün
Vel hâü harfün vâhidün yüvâfîhâ
Vel lâmü temâmü hurûfin hünne müfredetün
Ve ıddetül ferdi sebun fî mecârîhâ
Ünzur terâlafzahâ ışrîn zâidetün
Şüfan ve vitran hâkezâ hakeme bârîhâ
Yâ kâriel esmâ eminet miner reddi
Felâ yehâfü aleyke mâ demtü kârîhâ.
Harflerin içinde ilimler vardır, meydana çıkaracak değilim
Manasını bilecek talip buluncaya kadar
Ey ilme talip olan! Bununla bedel talep etme
İlim dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır
Kalbime geleni ve gördüğümü gizledim
Sırrımda yücelik oldu, onunla münacat ederim
Sır bir adet dışında elli dir (49)
Bunu okuyan arşın rabbi olan Allah tan korksun
Vasıta olmaksızın harfleri meydana çıktı
Bunda sır manalarındadır
Allah’a yemin ederim ve kuvvetli imanla iman ederim
Okuyana hiçbir gün korku ulaşmaz
Bunun Tı’ları on ve dört tür (14)
Asıllarında harflerin dokuzu He dir
Ye nin sayısı yedi ve bir dir
Mim ve Kaf harfi burada ve böylece birdir
Fe ve Nun harfide böyledir ve birdir
Cim harfide birdir, buna uyarak Hı da birdir
Harflerin sonunda tek olan Lamdır
Gelişinde tekin sayısı yedidir (7)
Sen bak lafzına yirmiyi fazla görürsün
Çift ve tek olarak Bârî Teala böyle hükmetti
Ey bu isimleri okuyan! redden emin ol
Okuduğun müddetçe sana korku yoktur.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Ruhsal olarak gücün artması için dua

Ruhsal olarak gücünüz düşük olması işlerinizin yolunda gitmemesine sebep olabilir. Bu dua ile Allah’ın izni ile işleriniz düzene girecektir. oldukça etkili olan bu duada Allah yardımcınız olsun.

Arkadaşlar size çok kısa ve inanılmaz değerli bir zikir tavsiye ediyorum. Bu ismi okumaya devam ettiğinizde zihniniz inanılmaz şekilde açılacak ve hafızanız kuvvetlenecek, okuduğunuz, gördüğünüz, duyduğunuz hiçbir şeyi unutmayacaksınız. Ayrıca pek çoğumuzun istediği sahip olanlara imrendiği yeteneklerinizde inanılmaz değişikler olacak.mesela altıncı hissiniz fevkalade gelişecek devam durumunuza göre birçok sırlara vakıf olabilirsiniz olacak olaylar,ilk kez karşılaştınız birinin geçmiş ,gelecek bilgileri,zamanla istidadınıza göre hislerinizde gelişme olur.yalnız bu duaya son derece hürmet gösterip değeri bilinmelidir. Bu dua, İdris Aleyhisselam’ın esmai erbain (40 isimli duasının 6 ismidir) ayrıca devam ettiniz zaman Muhiddin ibni Arabi hz.ve Şehabüddin Sühreverdi hazretlerinin de himmetini kazanmış olursunuz ve yardımlardı görürsünüz.

İSİM: “YA GAYYUMU FELA YEFÜTÜ ŞEY’ÜN MİN ILMİHİ VELA YEUDÜHÜ”

Bu yüce isim, günde 27 defa okunmalıdır en az 40 gün devam edin devam durumuna göre sırları sizin üzerinizde ortaya çıkacaktır… Sabah kalkınca veya gece yatmadan okunabilirse daha iyi olabilir…

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Korkulu anlarda korunmak için dua

Korku her insanda olabilir. Korkulu anlarınızda okumanız gereken bu dua sayesinde korunacaksınızdır ve içinizde olan korku azalacaktır. Yüce Allah sizin korkularınız sonunu getirir inşallah.

Hertürlü korkudan emin olmak korunmak için,

”ve la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun”

ayeti celilesi okunur, gece yatmadan 21 kez okunmasını tavsiye ederim, uyanır uyanmazda okuyun, rüyaların agırlıgından, kötülerin hasedlerinden şerlerinden, hırsızlardan, musibetlerden akla gelebilecek hertürlü korkudan kişiyi emin kılar…

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Dükkana gelen müşteriyi eli dolu göndermek için büyüsü

Dükkkanıza gelen müşteriyi sayısı çok ancak bir türlü mal almadan çıkıyorlar ise bu büyü ile en kısa zamanda gelen müşterileriniz eli dolu dolu dükkandan ayrılacakdır. Ürünleri almak isteyeceklerdir.

Bu ayin işyerinizden çok evinizde yapılırsa başarıya ulaşır: Sabahın erken saatlerinde kalkın ve tütsülenmiş sülfür ve şeker karışımını yakın. Güneş doğarken Doğuya bakın ve müşterilerinizin ikna olması için yalvarın.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Müşterinin artması için büyü

Bu dua ile işinizdeki satışı artıracaktır ve güzel hızlı seri şşekilde satacaksınızdır. Dükanınıza gelen müşteri sayısı Allah’ın izni ile artacaktır. Gücel ve etkili bereket açma duasıdır.
Kırmızı bir soğanın ortasına bir delik açıp içine sülfür doldurun. Bir naylon poşetle sarıp cebinize koyun ve iş görüşmesi sırasında tam siz konuşurken cebinizdeki soğanı sıkın. Artık iş sizindir.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]