**Denenmiş Dilek Duaları Oku**

öemli bir dilek duası olan bu duayı hacetlerinizin gerçekleşmesi için günde bir kez hacetinize göre niyet ederek okuyunuz nazarduası.com sitemizin kıymetli okurları

dilek duasının okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahîm. İlâhî rahmetike ve siat külli şeyin lâ ilâhe illâ ente yâ erhamerrâhimîne kaddertel eşyâe ve ahkemtehâ bi hıkmetike ve rahimtel ıbâde bi rahmetül umûmi rahmetil hususı sübhâneke entellâhür rahmânür rahîmü ihâtati sirri imdâdiyyeti mülkike ihâtaten ebediyyeten ve ahadiyyeten eselüke ve etevesselü ileyke bi esmâikel hüsnâ en teşhednî hakâikal eşyâi ve en teveffikanî li hıfzıhâ ve entel hannânül mennânür rahmânü aleynâ fil ezeli vel ebedi bil keşfi an sirrin nefsi vel cismi ve hakîkatihâ yâ Allahü yâ Allahü yâ Allahü yâ maliki yevmiddîn. Sehhirlî hâdime hâzal ismiş şerîfi ve müdnî bi rakîkati min rakâikıke li ahzî bihâ beyne ebnâü cinsî yâ Allahü yâ Rahmân

hayırlara vesile olsun bu güzelden duadan sizde faydalanırsınız inşallah selam ve dua ile

www.nazarduasi.com

 

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

**Önemli Ve Etkili Dilek Duaları**

Önemli dileği haceti olana önemli ve etkili dilek duasını nazarduası.com sitemizde yazıyoruz sizlerde okuyp faydalanırsınız inşallah diyerek okunacak duaya geçelim

önemli vede etkili dilek duasının okunuşu:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Sebbeha lillâhi mâ fis semâvâti vel ardı ve hüvel azîzül hakîm.Lehü mülküs semâvâti vel ardı yuhyî ve yümîtü ve hüve alâ külli şeyin kadîr. Hüvel evvelü vel âhiru vez zâhiru vel bâtınü ve hüve bi külli şeyin alîm. Hüvellezî halakas semâvâti vel arda fî sitteti eyyâmin sümmes tevâ alel arşi ya’lemü mâ yelicü fil ardı ve mâ yahrücü minhâ ve mâ yenzilü mines semâi ve mâ ya’rucü fîhâ ve hüve meaküm eyne mâ küntüm vallâhü bimâ ta’melûne basîr. Lehü mülküs semâvâti vel ardı ve ilellâhi türceul umûr. Yûlicül leyli fin nehâri ve yûlicün nehâri fil leyli ve hüve alîmün bi zâtis sudûr. Lev enzelnâ hâzal kurâne alâ cebelin leraeytehü hâşian mütesaddian min haşyetillâhi ve tilkel emsâlü nadribühâ linnâsi leallehüm yetefekkerûn. Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hüve âlimül ğaybi veş şehâdeti hüver rahmânür rahîm. Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hüve el melikül kuddûsüs selâmül mü’minül müheyminül azîz cebbârül mütekebbirü sübhânallâhü ammâ yüşrikûn.Hüvallâhül hâlikul bâriul musavviru lehül esmâül Hüsnâ yüsebbihü lehü mâ fîs semâvâti vel ardı ve hüvel azîzil hakîm. Allâhümme yâ men hüve hâkezâ ve lâ yezâlü hâkezâ ve lâ yekûnü hâkezâ ehadün ğayrühü eselüke bismikel aliyyil a’lel azîzil eazzel celîli ecellil kebîril ekberil kerîmil ekremil mahzûnil meknûnit tâhiril mutahhiril mukaddesil mübârekil hayyil kayyûmir rahmânir rahîmi zil celâli vel ikrâmi en tüsalli ve tüsellim alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammedin ve en tefalelî kezâ ve kezâ ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim

dileğiniz her ne ise niyet ederek günde bir kez faydasından emin olana dek bu duayı okuyunuz

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

**İşlerinde Çok Başarılı Olmak İçin Dua**

Zor işlerini kolaylaştırmak işlerinde başarılı olabilmek için okunacak dua ya ihtiyacı olan kardeşlerimize nazarduası.com sitemizde paylaşalım

işinde başarılı olmak isteyen 1000 defa Allah dedikten sonra yüzonbir (111) kez

Allâhümme yâ kehahın kehkehahın kelhîhın mekhehın yesatâtin kalebhadin mehleyâin selmeheyyin ve rûrahin yâ hüve hüve kebbâseîdin sirra tauh tahtayâlin mehteyûlehin ve hüve ismikel azîmül a’zamüllezî izâ deaytü bihi ecebte ve izâ seeltü bihi a’teyte eselüke en tüsallî ve tüsellim alâ seyyidinâ muhammedin salâten ve teslîmen yelîkâni bi cenâbihil azîmi ve kadrihil fehîmi ve en takdî lî kezâ ve kezâ

bu faziletli duayı okuması kafidir kezâ ve kezâ yazılı olan yerde dilek her ne ise o söylenir

www.nazarduasi.com

 

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

**Hafıza İçin Dua Nasıldır**

hafızanın kuvvetlenmesi için yapılacak uygulamayı nazarduasi.com da sizlere yazıyoruz hafıza için mübarek İnşirah suresi temiz kaba yazarak o kabı su ile silip o suyuda içilir ise hafıza mükkemmel derece kuvvetlenir inşirah suresi arapça yazılır arapçasını rahatlıkla bulursunuz

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

** Dilekleri Gerçekleştiren Dua**

önemli hacet ve dileğin gerçekleşmesi için okunan duayı arayan iseyen değerli okurlarımıza nazarduasi.com sitemizin kıymetli takipçilerine faydalanmaları için yazalım

dileğin kabulü için 786 kere Bismillahirrahmanirrahim dedikten sonra birkezde

Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi sîhibul cevli vet tavlis semîıs serîıl mücîbil kâhiri allâhümme leyse fî mülkiki şeyin yağzebü anke ve lâ ğâlibü leke ve lâ ğârru minke ve lâ azîmü aleyke ilâhül âlihetü ve rabbü külli şeyin ve ente alâ külli şeyin kadîr. Eselüke bil ismillezî azze fi’len ve celle fe’huz bin nevâsi ve enzil mines siyâsî ve ismikel a’zamüz zâtillezî sehharte bihil bahri li mûsâ bin ımrân fenfelaka fekâne külli firkın kâttavdilazîm. Ve eselüke bil ismillezî elente bihil hadîde li dâvude tenûhu muzillün külli azîzin ve mutîın külli şâmihın. Ve eselüke allâhümme bimâ kâne mektûben alâ hâtemi Süleymânellezî kâne lehü âyetün kübrâ Allâhü Allâhü vahyen vahyen ve mehmehûbin âhızin bin nevâsî vel kulûbi vel ervâhı eselüke bi kelimâti îsellezî kâne izâ telâhâ. Yuhyî biher rafâti vel ızâmin nehırati. Eselüke bimâ ev haytehü ilâ habîbike muhammedin sallallâhü aleyhi ve selem. Elfâtihıl hâtemi hîne denâ fetedellâ fekâne kâbe kavseyni evednâ fe sehharte lehül kulûbü infiâlen kahriyyen felâ tükâısî an tâatihi illâ men hacebe an müşâhedeti envârihi en tü sahharalî kezâ. Ve nâsıyetihi hattâ etesarrafü fîhi kemâ ühıbbü minhü ve hüve me!hûzü bi cemîı havâssihi meî meattelebüsi bi sıfatir ru’bi ver rehbi yâ ehadü yâ ehadü yâ ehadü yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ kâffeti rasûlihi ecmeîne ve selleme teslîmen kesîrâ.

okur iseniz Rahman izniyle dilek ve hacetiniz her ne ise hasıl olur

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

**hacetlerin kabul olmasi icin okunacak dualar**

hacetlerin kabul olmasi icin okunacak duaları nazarduasi.com sitemizde ihtiyacı olan kıymetli okurlar için yazalım hacetlerin kabul olmasi icin iki rekat hacet namazı kılar ve ikinci rekatın son secdesinde başını secdeden kaldırmadan  80 defa “Yâ ekûru hüvallâhül kerîm” okunur netice Allah c.c. den beklenirse tez vakitte yerine gelir selametle

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

**Zalim Kişi İçin Okunacak Dua**

zalim kişi için okunacak zalime karşı okunan duayı nazarduası.com sitemizde ihtiyacı olanlar için yazıyorum zalim kişiden emin olmak korunmak zarar görmemek ve zalimi zararsız kılmak için bir kere Mübarek Yasini şerifi okuyup ardından

zalim duası budur : Bismillâhirrahmânirrahîm. Bi ismillâhillezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Bi ismillâhillezî lâ ilâhe illâ hüve zûlcelâli vel ikrâm. Bi ismillâhillezî lâ yedurru meas mihi şeyün fil ardı velâ fis semâi ve hüves semîul alîm. Allâhümme innî eûzü bike min şerri fülân ibni fülân

zalim duasını okuyanların istediği gerçekleşecektir inşallah

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

**Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua Oku**

herhangi bir şeyi yada herhangi bir kimseyi rüyada görebilmek için okunacak dua nedir diye sorarsanız nazarduası.com sitemizin okurları için hemen yazalım bu mücerrep yöntemi

birşeyi rüyada görebilmek için bu ayeti: أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (Ela yalemü men halak ve hüvel latıyfül habiyr) yazıp yastık altına koyacaksınız ve uyumadan evvel yedi kere okuyacaksınız ve okuduğunuzda netice müspet olacaktır arzu ettiğiniz her ne ise rüyanızda görünecektir

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

**Aşık Edip Geri Getirme Duasını Yazalım**

çok fazla ihtiyaç duyulan dualardan birisi olan birini aşık edip geri getirmek için okunacak duayı sizlere yazalım değerli kardeşlerimiz bu duayla ilgili çok fazla soru ve istek olduğu için nazarduası sitemizde sizlerde faydalanın diye yazıyoruz

ygulama yöntemi budur kıymetli okurlar: yatsı namazı sonrası kıbleye karşı oturularak bin defa nas suresi okunur her yüzde bir defa şu dua okunur “Ecîbû tevekkelû eyyühel vesvâsil hannâsi bi kalbihi fülân ibni fülânete bil mehabeti vel meveddeti ve attıfû kalbihi alâ bi hakki hâzihis sûreti erîfeh”

okudukan sonra sabır ve tam bir inançla netice beklenmeli sonuç müspet olacaktır

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

**Aile Huzurunuz İçin Duası**

aile içerisinde huzur olması için okunacak dua yöntemini yine nazarduası sitemizde siz kıymetleri okurlara faydalanmanız dileğimle yazıyorum ailesinde şiddetli geçimsizlik huzursuzluk olanlar faydasını görene kadar her gün 18 Kureyş suresi ve 161 Ya Mani esmasını okusunlar Allah c.c. izni ile netice müspet olacaktır

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]