NAZAR DUASI - Part 71
reklam alanı

Başlıktan bu duanın okunma amacı anlaşılıyordur değerli okurlar bu tür bir dua için ooldukça talep vardı şimdi sizlere sunuyoruz cuma günü sela vakti abdestinizi alip 2 rekat namaz kilinir önünüze bir sürme alinir.kibleye yönelip 10 tövbe istiğfar 3 selavat,1 fatiha 3 ihlas 7 ayetel kürsi 7 felak 7 nas suresi okunur ve ardindan kuduriye duasi 3 defa ve 1000 adet ya vedud sürmenin üzerine okunup üflenir.o sürmeden gözünüze çekip sevdiğinizin yanina gittiğinizde arzu ettğiniz şey anında gerçekleşecektir selametle

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Sevdiğini kendine bağlayarak deli divane etmek kör kütük aşık etmek isteyen nazarduasi.com sitemizin değerli okurları 17 kere Cin suresiin ilk 4 ayeti okunur 100 kere salavat getirilir.Sonra 3 kere Yasin ve 3 kere Ayetel kürsi okunur.Sonra 40 kere Tebbet suresi okunur sonra 7kerede “Fettahizühü vekiylen ve KanallahüAlimen Hakime.İnnellahe Ala külli şeyin kadir.Tevekkelü ya hüddamü hazihil Esmaişşerifetebicelbi ve ihdari” bu duayı okurlarsa talip oldukları matlubunu deli divane kör kütük kendine aşık eder

www.nazarduasi.com

 

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]
3
Oca

SOĞUTMA DUALARI DUASI ARAYANA

   yazan: admin    MUHABBET DUALARI

nazarduası.com da en tesirli soğutma duasını yazıyoruz bu duanın tesiri okuyanlar tarafından iyi bilinmektedir ve nazarduası sitemizde sizde faydalanın diye yazıyoruz

bir kimseyi kendinden soğutmak isteyen kişi uygun vakitte niyetle 1378 defa “kale haza firaku beyni ve beynek”  okursa dileği hasıl olur selametle

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

bu mübarek esmaların birlikte okunmalarının fazileti çoktur sevgi kazanmak maksadı ilede okunmaktadır ayrı olduğnuz insanın niyetinede okuyabilirsiniz kendi durumunuza göre günde 100 her gece okuyarak bir haftada tamamlayabilir veyahut günde 3000 okuyabilirsiniz çünkü bu şekilde yazıldığı gibi okunmasının kesinlik hükmü yokturdur selametle

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

BU FORMÜL MÜBAREL AYETEL KÜRSİ YAPILAN DİLEK YÖNTEMİDİR MÜCERREPTİR VE OLDUKÇA ETKİLİDİR DARGIN OLAN BİR KİMSE NİYETİNEDE OKUNURSA O KİŞİ PİŞMANLIK DUYUP TEKRAR SİZE YÖNELİR

OKUMA YÖNTEMİ: Ayetel kürsi  1. Gün 50 defa  2. Gün 170 defa  3. Gün 220 defa  4. Gün 313 defa  5. Gün 50 defa  6. Gün 170 defa  7. Gün 313 kere okunur

faydalı olması dileğimle

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

ayrılan insanları biraraya getiren dua yöntemini nazarduası sitemizde sizlere takdim ediyorum kıymetli site takipçilerimiz

bu duayı: Bismillahirrahmanirrahim.Allahümme ente Camiül mevcüdat baduha alâ ba’din ve cemiü halatüha fil ibrami vel gazab mena’tel eşyae an makasidüha bil emril kahiri ve evsalte baduha li ba’din bil rahmeti vel haz es’elüke allahümme bi müradike min men il eşyae en taktaü anni küllü katiin kataani anke ve yahcübni minke Yâ Allah Yâ Camiü es’elüke en tecmaü alâ idrakati ve zati bil selamit kudsiyyeti ve tetecella alâ rühi devamü hifzake ve vaffikni li hizmetike ve huzüri beyne yedeyke inneke entellahül Camiü li külli hayrin lâ ilâhe illâ ente

okuma yöntemi: herhangi bir gün uygun vakitte niyet edilip  114 Ya Cami esması okunduktan sonra birkez okumanız gerekiyor okuduğunuzda ayrı olduğunuz insanla barışırsınız kolay gelsin

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

cümle alemin gözünde şirin olmak kendini sevdirmek saygın olmak sözünü dinletmek isteyen bir kimse yazacağımız şu duayı niyet ederek

Bismillâhirrahmânirrahîm. Hamdii senâî vel kibriyâî zâtı vel hulku küllühüm, abdı ve imâî vel enbiyâü ver rusülü evliyâi ve asfiyâi ve muhammediin rasûlüllahi sallâllahü aleyhi ve sellem. Nebiyyî ve rusülî innî kad zevvectül eşyâe liyedüllû ala vahdâniyyetî eşhedü ve melâiketî sevâtî ve hameletü arşı innî kad zevvectü emetî hakkal bediyh fıtratı ve menbeu kudreti âdemü aleyhisselâm, aleyhi salâtî ve tesbîhî ve tenzîhihî ve tehlîlî ve hüve âyetel kürsî bişehâdeti en la ilahe illâllahü yâ âdemii yâ havvâii üdhulâ cenneti ve kula semeratî velâ takrabâ şeceratî, esselâmü aleykümâ ve rahmeti ve bereketi. Allahümme ahrık ve heyyic ve eclib ve eczib kalbi ve akli ve ruhi ve cem’ı a’zâi ve cem’ı cevârihı “sevdiğiniz kişinin ismi” alâ hubbi ve aşkı ve mehabbeti ve meveddeti “sizin isminiz” bil mehabbetil kaviyyeti veş şediydeti min gayri mühletin bilâ ihtiyarin bil aceli ves sür’ati. Allahümme ellif beynehümâ kemâ ellefte beyne âdeme ve havvâe ve kemâ ellefte beyne mûsâ ve safûrâ ve kemâ ellefte beyne ibrâhîme ve sârâ ve hâcer, ve kemâ ellefte beyne, yûsuf ve züleyhâ ve kemâ ellefte beyne muhammed ve âişe radıyallahü anhüm ve radû anh. Ve bihakkı cebrâîle ve mikâîle ve isrâfîle ve azrâîle salâvâtullahi aleyhim ecmaîn. Ve bihakkıl enbiyâi vel mürselîn. Ve sallâllahü alâ hayri halkıhî muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaînet tayyibînet tâhirîn. Ve selâmün alel mürselîn vel hamdü lillâhi rabbil âlemin

okurlarsa arzu edilen gerçekleşir okuyanı herkes sayıp sever

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]
29
Ara

İSTENİLEN KALP YUMUŞATMA DUASI

   yazan: admin    MUHABBET DUALARI

yine bizden istenilen etkili kolay kalb yumuşutmak için okunacak duayı nazarduası sitesimizde yazıyoruz iki rekat hacet namazı kılıp sonrasında 50 deafa Ya vahidül baki evvelü külli şeyin ve ahiruhu okuyarsanınız her kim olursa olsun kalbi size karşı yumuşar sevgi dolar

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

aşağıdaki dua  tatlı bir yiyecek üzerine yetmiş kez okunup küs olan kişiye yedirlirse radaki küslük ortadan kalkar biiznillah

Bismillahirrahmanirrahim yevme te tis semaü biduhanin ya şen nase haza azabün elim. La havle ve la kuvvete illa billahil aleyyil azim. Ve zellelnaha lehüm feminha rakübühüm ve minha ye külun

koley ve etkili bir yöntemdir kolay ggelsin

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]
27
Ara

TOPLANMIŞ RIZIK AYETLERİ

   yazan: admin    RIZIK DUALARI

rızık ayetleri toplu halde burada siz değerli dostlar için yer almaktadır rızık ayetlerinden faydalanmak isteyen nazarduası sitemizin değerli okurları için yazalım inşallah sizlerde bu mübarek ayetlerden faydalanıp bol rızka erişirsiniz kardeşlerimiz buyrun rızık ayetlerini

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve mimmâ razaknâhüm yünfikûn. Vallâhü yerzüku men yeşâü bi ğayri hisâb. Fetekabbelehâ rabbühâ bi kabûlin hasenin ve enbetehâ nebâten hasenen ve
keffelehâ zekeriyyâ küllemâ dehale aleyhâ zekeriyyal mihrâbe vecede ındehâ rizkan kâle yâ meryemü innî leke hâzâ kâlet hüve min ındillâhi innallâhe yerzüku men yeşâü bi ğayri
hisâb. Varzüknâ ve ente hayrur râzikîn. Kul eğayrallâhi ettehızü veliyyen fâtris semâvâti vel ardı ve hüve yütımü ve lâ yütamm. Ve le kad mekkennâ küm fil ardı ve cealnâ leküm fîhâ
meîyişe kalâlen mâ teşkürûn. Ve evrasnâl kavmellezîne kânû yestadafûne meşârikal ardı ve meğâribehâlletî bâreknâ fîhâ ve temmet kelimetü rabbikel Hüsnâ alâ benî isrâîle bimâ sabarû ve demmernâ mâkâne yasneu firavne ve kavmühü ve mâ kânû yu’rişûn. Feâvâküm ve eyyedeküm bi nasrihi ve razakaküm minet tayyibâti lealleküm teşkurûn. Rabbenâ liyekîmûs salâte fecal efideten minen nâsi tehvi ileyhim varzukhüm mines semerâti leallehüm yeşkurûn. Ve inne min şeyin illâ ındenâ hazâinühü ve mâ nünezzilü illâ bi kaderin ma’lûm. Mâ ındeküm yenfedü ve mâ ındallâhi bâk. Küllen nümiddühâlâi ve hâûlâi min atâi rabbike ve mâ kâne atâü rabbike mahzûrâ. İnnâ mekkennâ lehü fil ardı ve âteynâ min külli şeyin sebebâ. Feetbea sebebâ. Ve lehüm rızkıhüm fîhâ bükraten ve aşiyyâ. Ve rizku rabbike hayrun ve ebkâ. Ve lekad ketebnâ fiz zebûri min ba’diz zikri innel arda yerisühâ ıbâdiyes sâlihûn. Feharâcü rabbike hayrun ve hüve hayrur râzikîn. Liyecziye hümullâhü ahsene mâ amilû ve yezîdehüm min fadlihi vallâhü yerziku men yeşâü bi ğayri hisâb. Kâle etümiddû neni bi mâlin femâ âtânî yallâhü hayrun mimmâ âtâküm bel entüm bi hediyyetiküm tefrahûn. Emmen yücîbül muztara izâ deâhü ve yekşifs sûe ve yecaleküm hulefâ el ardıe ilâhün meallâh. Emmen yebdeül halka sümme yüîdühü ve men yerzukuküm mines semâi vel ardıe ilahün meallâh. Ve nürîdü en temenne alellezînes tudıfû fil ardı ve necalehüm eimmeten ve necalehümül vârisîn. Rabbi innî limâ enzelet ileyye min hayrin fekîr. Evelem nümekkin lehüm haramen âminen yücbâ ileyhi semarâtü külli şeyin rizkan min le dünnâ ve lâkin ekserahüm lâ ya’lemûn. Febteğû ındallâhir rizka va’büdûhü veşkurû lehü ileyhi turceûn. Ve keeyyin min dâbbetin lâ tecmilü rizkahallâhü yerzikuhâ ve eyyâküm ve hüves semîul alîm. Allâhüllezî halakaküm sümme razakaküm sümme yümîtüküm sümme yuhyîküm hel min şürakâiküm men yefalü min zâliküm min şeyin sübhânehü ve teâlâ ammâyüşrikûn. Elem terav ennallâhe sehhara leküm mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ardı ve esbeğa aleyküm niamehü zâhiraten ve bâtineh. Külû min rizki rabbiküm veş kürû lehü beldetün tayyibetün ve rabbün ğafûr. Kul men yerzükuküm mines semâvâti vel ardı kulillâh. Ve mâ enfaktüm min şeyin fe hüve yuhlifühü ve hüve hayrur râzikîn. Mâ yeftehıllâhe lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsik felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm. Hâzâ atâûnâ femnün ev emsik bi ğayri hisâb. İnne hâzâ le rizkunâ mâ lehü min nifâd. Ve men yettekıllâhe yecal lehü mahracâ. Ve yerzukhü min haysü lâ yahtesibü ve men yetevekkel alallâhi fe hüve hasbühü innallâhe bâliğu emrihi kad cealallâhü li külli şeyin kadrâ.

selam ve dua ile değerli dostlar nazarduası sitemizde en faydalı duaları sizlere yazmaya devam edeceğiz

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]