**Sevdiğini Unutmak İçin Duası**

sevdiğini unutma duası burada sevgili okurlar sevgisinden sevgilisinden hayır görmeyen unutup kurtulmak isteyenler için önemli etkili dua yöntemini nazarduası sitemizin okuyucularına yazıyoruz 7 defa Şemhâhîrin esmasını ve natlubun ismiyle beraber şu ayeti tabağa yazıp o suyu su ile silerek için kişi aşık olduğu sevdiği kişiyi unutur,yazılacak ayet “Ve lekad ahidnâ ilâ Âdeme min kablü fenesiye” tarife uygun yaparsanız ve inanarak yaparasan tez vakitte sonuç alırsınız selametle dostlar

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

**Aşık Etme Duaları Yöntemi**

aşık etme duası,aşık etmek için dua,aşk duası,aşık etme duası, bu başlıkta nazarduası sitemizin değerli okurları için yazıyoruz

birini aşık etmek isteyenler 7 uygun bir vakitte 7 kez Yasin suresini okuacaklar ancak her Yasin okumanın ardından 1500 kez Ya Seriyu Ya Mucib esmaları okunur esmalar her 10 esmada birkez Ya Seriyu İsra bi celbi fülanete binti fülanete ilamehabbeti ve meveddeti fülan ibni fülanete

okuyacaksınız ilk fülan yazan yerde talibin ismi ikincisinde kandi isminiz anne ismiyle beraber okunur falandan doğma filan gibi kolay gelsin

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

**Aradığınız Kendini Sevdirme Duasıdır**

çok aradığınız tesirli kendini sevdirme duası,kendini sevdirmek için dualar, yine nazarduası sitemizde sizlere sunulmaktadır efendim kendini sevdirmek isteyenler

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُو قًا قَلْبَ فُلاَنِ ابْنِ فُلاَنَةً

arapça olan bu duayı zaferan mürekkebiyle temiz bir kağıt üzerine yazacaksınız yazılan bu dua suda bekletilecek mürekkebi silenene kadar sonra o suyu kendinizi sevdirmek istediğiniz şahısa içirir iseniz etkisine şahit olacaksınız o kişi her daim sizi sevip sayacaktır

sitemizi takip etmeye devam edelim faydalı dualarla herzaman buradayız

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

**Muhteşem Bir Şirinlik Duası**

nazarduası sitemizin takipçilerine yine muhteşem şirinlik duası,şirin görünme duası,şirin görünmek için okunacak dua,şirinlik için okunan dualar, buradadır çok fazla istek olan bu duayı kıymetli okurlarımıza yazalım

Bismillahirrahmanirrahim.Ya baisu entellezi teb asü sirri hayatike ilel kulübi vessudüri ve entellezi evcedte ruha nefhatike liintizamil ümüri ve entellezi sahhahte zamaire esrari ehlil keşfi birruhı ve beaste rüsülike ve enbiyaike biızhari sirril kadri ve keşeffi belaike es elüke allahümme bibestı vilayetike fi kulübi evliyaike ve bisirri nübüvvetike fi sudüri enbiyaike en tecaleni menüten ila emri baliğan ala mebleğıl bülüğı fi zikri faniyen bivezaifi hamdi ve şükri ayıben ileyke fi sirri ve cehri ahızen ılmi ve ameli ve eyyedeni bikudretike fi icaretil kemali ve enaletidderecati inneke entallahür raüfü bil ıbadi ve müıydü ecsamehüm ila daril meadi

bu faziletli güzel duayı günde bir kez okuyan herkes tarafından sevilir şirin görünür sözü geçer

aradığınız her dua sitemizde hergün yenileniyoruz hergün sitemizi ziyaret ederseniz menfaatinize olacaktır

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

**BİRİNİ KENDİNE AŞIK ETMEK İÇİN DUA OKU**

kendine aşık etmek için okuanacak dua,sevdiğini bağlamak için dua, arayan kıymetli insanları bilgilendirmek ve faydalı olmak maksadıyla yine muhteşem bir dua daha daha yazıyoruz kendinize aşık etmek istediğiniz birisi için şu duayı

bismillahirrahmanirrahim ya baisu entellezi teb asü sirri hayatike ilel kulübi vessudüri ve entellezi evcedte ruha nefhatike liintizamil ümüri ve entellezi sahhahte zamaire esrari ehlil keşfi birruhı ve beaste rüsülike ve enbiyaike biızhari sirril kadri ve keşeffi belaike es elüke allahümme bibestı vilayetike fi kulübi evliyaike ve bisirri nübüvvetike fi sudüri enbiyaike en tecaleni menüten ila emri baliğan ala mebleğıl bülüğı fi zikri faniyen bivezaifi hamdi ve şükri ayıben ileyke fi sirri ve cehri ahızen ılmi ve ameli ve eyyedeni bikudretike fi icaretil kemali ve enaletidderecati inneke entallahür raüfü bil ıbadi ve müıydü ecsamehüm ila daril meadi

gece yarısından sonra niyet ederekten okumalısınız okumalar her gece aynı saatte yapılmalı 7 gece boyunca bu duayı tekrarlayın ve neticeyi bekleyin

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

**Kadeh Duası Arapça Okunuşu**

Öncelikle şunu hatırlatma fayda var değerli dostlar bu dua özellikle kenzül arş duası ile çok karıştırılıyor bu dua başlı başlına farklı bir duadır ve oldukça faziletledir yani faydalıdır

şimdi nazarduası sitemizin takipçilerine bu duanın arapça okunuşunu yazıyoruz efendim

Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi ve billahi ve bismihi müstedararül ahireti vel ula la gayete ve la müteha lehü mafissemavatil ula errahmanü alel arşisteva Allahu azimü lalai daimünna mani Kahriüla, dairrahmani atilün birrizkıhi ma’rulun bilutfihi adilün fil hükmihi alimün fi halkihi Ramürrahmani,alimül ulemai Kadirun alama yeşaü Sübhanelmelekil hamidi zil,arşilmecidi fa’alün lima yüridü rabbül erbabı müses bilbül esbabi ve razikularzak ve halikul ahlaki mukaddiriul makduri ve kahirül makhuri dilün yevmle haşri venuşuri ila hil aliheti yevmel vakieti rahimün halimün Gafurun şekürun*Velhamdü Lillahissemavati ve hüvessemiul alimü kabilüttevbi şekurun halimün El evvelü el ahırüzzahirulbatinüddai müyrazi kulvehabbu Sahubül ataya yağfiruve ya’hu anil haifine Sübhaneke ya la ilahe illa entel kalbihi melkirrahimi*Halikil arşil azimi vesrulma, budül kesiral ataya şekurün halimün Leyse kemisilhi şeyün ve hüvessemiul alimu*Ve ente ala külli şey’in şehidün Yaşudihu ente ta’lemu sirri ve ala niyeti ve ma tuhafiil Kulubi ente kulte ve ente asdakul kailine Eduni estecib leküm la taknetu min rahmetillahi Allahümmehfazni min afatil leyli venneharii Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Kabiren La ilahe illallahü rahmanen rahimen La ilahe illallahü habben*La ilahe illallahu hakkan*La ilahe illallahü Muhammedün Redu nefsi ve feari ve beşri ve dini ve dünyaya ve ahii ve malii ve zürriyyeti min şerri külli zi şerrin yüzini eünizinnefsi min cemii ma rezakani rabbi minni, minellahi,bi ihsanihi ve ehibbai ve ihyani minel mü’minine vel müminatii billahil aliyyil azimi ve Tekabber kitabin enkallehullahu azze ve celle ve nekale resule sellalahu aze vecelle evtekabbel burhanü azherehullahü azze ve celle bih Lilahe illallahü ve izzetillahi ve azzemetillahi ve sultanillahi ve siatillahi ve hükmillahi ve ahvalllahi ve ihsanillahi ve Kudretillahi ve enbiyaillahi ve melaeketillah ve kütibihillahi ve resulillahi ve euzubillahi min gazabillahi ve ikabillahi ve sehatillahi ve nekalillahi ve min kitabillahi kad sebeka ve min zevali ni’meti ve mucibatin heleketi vel fadihati fiddünya, vel ahireti ve euzubillahi ,izimi minel,ehli vel mali velveledi ve inde muayenti melekil mevti alyhisselamu ve euzubillahil, azim min şerri külli zi şerrin ve min şerri ma ehafü ve ahzerü ve min şerri fesekatil arabi vel acemi ve min şerrilcinni vel insi veşşeytani ve min şerri iblise ve cunudi hi ve min şerrisselatini ve etbaihim ve min ya yenzilu minessemai ve ma ya’rucu fiha ve min şerri ma yelicü fill’leyli vennehari vema yahluku fiha ve min şerri külli debbetin ente ahizün binasiyetiha inne rabbi ala sıratin müstekım*Allahümme inne ahteceb tü bike min şerri külli şeyin halektehu ve ahteris bike minküm ve euzubillahi aliyyil azimi minel garaki velhedmi vel fedmi velhi caretivezzeelişi vessayhati, velfetneti bessevaki ve vel cununi ve cemil envail belai fiddünya vel ahıreti ve euzu billahil azimi minhülmelaiketilmukarrebune velennebiyyu velmürselin vennebiyyu Muhammedun abdüke ve resuluke ve nebiyyüke ve eselüke hayre Klulillahu lailahe illallahü vahdehu la şerike lehu ilahen vahiden ehaden sameden ferden vitren lem yettehiz sahibeten vela veleden Allahümme inni es’elükebiesmeikellezi La ilahe illa hüver rahmanirrahim müküssemavati vel ardi ve hüve ala külli şeyin kadir Ve haşeat lehul, esvati ve vevlet lehulkulubu ya abidi*Min külli kürbetin veya sahibi fi külli şiddetin* Veya ilahi ve ilahe abani ibrahime ve ismaile ve ishaka ve yakube vel esbata ve Musave harune ya şahide külle res ya Allahümmestecib bihakismi kel azimi Ve bil hürmeti ibadikes salihine Ya erhamerrahimine Ve sallallahü ala seyyidina Muhammedin ve alahittayyibinettahirine Birahmetike ya erhamerrahimin Vel hamdülillahi rabbil, alemin.amin

bir kimsenin muhabbetini kazanmak için çevirgel duası ile okumakta oldukça faydalıdır diğer önemli dilekler içinde okuyabilirsiniz

en faydalı dualar sitemizdedir

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

**EŞLER ARASI SOĞUKLUK İÇİN MÜKEMMEL DUA**

eşler arasındaki soğukluk için sevgi duası eşler arasını düzelten dua,eşler için dua, buradadır sevgili ve kıymetli nazarduası sitemizin takipçileri

aşağıdaki duayı tatlı bir yiyeceğe okuyp eşinize yedireceksiniz böylece aranız Allah c.c. izni ile düzelecektir

okunacak dua:  Lillâhi rahmetüke vesait küllü şey’in, lâ ilâhe illâ ente yâ erhamürrâhimin kaddertel eşyâe ve ahkemteha bi hikmetike ve rahimtel ibade bi rahmetil umumi ve rahmetil hususi süphaneke entellâhü el rahmanirrahimi ihatetün sırri imdadiyyetü mülkike ihataten ebediyyeten anadiyyeten es’elüke ve etevesselü ileyke bi esmaikel Hüsna en tüse-hhidni hakaikel eşyâe ve en tüveffikni li hıfzıha ve entel Hannân el Mennân el Rahman aleynâ fil ezeli vel ebedi bilkesfi an sırril nefsi vel cismi ve hakikâtüha Yâ Allah, Yâ Allah, Yâ Allah, Yâ Maliki yevmiddini sahhirli hadimü hazel ismil şerifi ve müddeni bi rakikatin min rekaiküke li ahzi biha beyne ebnae cinsi Yâ Allah, Yâ Rahman

faydalı dualardan yararlanmak için sizi herzaman sitemize bekliyoruz

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

**Muhabbet İçin Okunacak Süper Bir Dua**

kendi isminizin ebced değeri ve talibi olduğunuz kişinin ebced değerleri toplamına 1667 ilave ederek okuyacağınız duanın kaç kez okunacağını buluyorsunuz

misal sizin isminiz 60 sevdiğiniz kişinin 80 olsun 1667+80+60=1807 duanın okunma sayısı oluyor

okunacak duada budur: senestedricühüm min haysü la yalemün

uygun bir vakitte niyet edilerek çıkan adet kadar okunur

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

**ACELE SEVDİĞİNİ GERİ GETİRME DUASI**

acele ve tez vakitte sevdiğini geri getirip hasret olduğu sevdiğine kavuşmak isteyenlerin duası nazarduası.com da dır,oldukça yoğun istekte bulunulan bu konuda gerekli ve faydalı duayı değerli site takipçilerimize yazıyor efendim

duanın okunma günü perşembeyi cuma bağlayan gece 12 sonrasıdır gece yarısı

Ya vahidül baki evvelü külli şeyin ve ahiruhu

bin kere bu duayı okuyacaksınız şu kişiden doğma şu kişinin bana dönmesi gelmesi diyede okuma başında niyet edersiniz sağlıcakla

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

AŞKINA KAVUŞMAK İÇİN DUA BUDUR

NAZARDUASI.COM DA AŞKINA SEVDĞİNE KAVUŞMA DUASI,AYRI OLDUĞUN SEVGİLİYLE BARIŞMAK KAVUŞMAK HASRETİ BİTİRMEK İSTEYEN NAZARDUASI OKURLARI ŞİMDİ YAZACAĞIMIZ BU DUA FORMÜLÜNÜ UYGULASINLAR CUMA SABAH NAMAZI VAKTİ BİRKEZ YASİN SURESİ OKUNARAN ARDINDAN ŞU DUA OKUNUR

Liyünzira men kâne hayyen ve yehıkkal kavlü alel kâfirîn. Evelem yerav ennâ halaknâ lehüm mimmâ alimet eydâna enâmen fehüm lehâ mâlikûn.Ve zellelnâhâ lehüm feminhâ rakûbühüm ve minhâ ye’külûn. Ve lehüm fîhâ menâfiu ve meşâribü efelâ yeşkürûn.Vettehazû min dûnillâhi âliheten leallehüm yünsarûn. Lâ yestetîûne nasrahüm ve hüm lehüm cündün muhdarûn. Felâ yahzünke kavlühüm innâ na’lemü mâ yüsirrûn. Evelem yerav insânü ennâ halaknâhü min nutfetin fe izâ hüve hasîmün mübîn.Ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîn.Yâ kâdiru ya azîzü yâ mü’minu yâ müheyminu yâ zâhiru yâ kebîru ecib yâ Kesfeyâîl ente ve huddâmeke miner rûhâniyyeti vel ardiyyeti ve ente yâ meymûn sâmian mutîan bi hakki ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîne âmîn. Ve bi hakkil azîzil kebîril müteâli ve bi hakkil melikil ğâlibü aleyküm emruhu zedzağ ve bi hakki lahhattîl limukfencil fevekaal hakku ve batale mâ kânû ya’melûn. Ve aksemtü aleyküm yâ yezağ yâ hakhâîl ”sehhirlî kulûbe cemîa benî âdeme ve benâti Havvâ” bi hakki ve bi hürmeti seyyidike yeza’sendeyûşin

Allâhümme sehhirlî kalbi fülân ibni fülânete alâ mehabbetî fülânete binti fülânete bi hakki ve bi hürmeti sûreî yâsîn bi hakki ve bi hürmeti seyyidike yeza’sendeyûşin

uygun yerlerde isimleri okumayı unutmayın kolay gelsin

www.nazarduasi.com

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]