Yıkılan yuvalar için dua

Aile geçimsizliklerine son vermek, yıkılan yuvaların tekrar düzelmelerini temin etmek amacıyla aşağıda gelen dua yazılıp içirilir.

aile-ici-huzursuzlukYühibbunehüm ke hubbillah, vellezine amenu eşeddü hubbel lillah* 
Ve ellefe beyne kulubihim 1ev enfakte ma fil erdi cemiam ma ellefte beyne kulubihim ve lakinnellahe ellefe beynehüm innehu azizün hakim* 
(Burda niyet tekrar edilecektir) 
Ve ma lena ella netevekkele alellahi ve kad hedana sübülena ve lenasbiranne ata ma azeytümuna ve atellahi fel yetevekkelil müteveklkitun*

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Nazar ve Kötülüklerden Korunma Duası

لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ
Tevbe suresi Son Ayet
Her gün 7 defa okuyan o gün ölmez, O gün Demirle yapılan hiçbir şeyle Yaralanmaz, O gün Aklına Gelen Ne kadar kötülük varsa Hepsinden Korunur.
Bu Ayet i kerimenin vefki, Akrep burcunu takip eden burcun Hamili Kılıçsız ve demirsiz olduğu gün misk zağferan anber ve normal bir su ile yazılıp taşınırsa 30 türlü faydası vardır, Büyük insanlar tarafından kabul görürsün Hiç kimse sana Kötü bir söz söylemez Arkandan konuşamaz, Bulunduğun yer ve Sen Bütün Kötülüklerden Muhafaza olursun, Demirden icad edilen hiç bir şeyle yaralanmazsın Ve Cin lerden muhafaza olursun Bu Yazıyı üzerinde taşıdığın sürece. İnsanı kötü işler işlemekten Vazgeçilir veya yazıp Çalınmasından korkulan bir Malın Üzerine konulsa kimse çalamaz, eğer bir tabağa yazılıp yağmur suyu ile bozulsa sonra Bahçeye akan suya karıştırılsa ve onunla bahçe sulansa Ağaçlara çok fayda eder, Tabaktaki suyu içse Korkuyu giderir vesveseyi Giderir, bunu taşıyan kişiye sihir tesir etmez, Eğer yazılıp Başa Konsa ve içilse baş ağrısını keser, nefes darlığı için yazılır ve Suyu içilir, eğer yazılıp kapıya görünmeyecek şekilde asılırsa niyeti kötü olan hiç bir kimse o eve giremez, her cuma günü yazılıp içilse bedeni çok kuvvetlendirir, yazılıp ticarethaneye asılsa Bereket olur. Bakire kişi için yazılsa Ve taşısa Çabucak evlenir, Yazılıp arabaya (kitapta binek adını söylüyor ben araba diyeyim) Asılsa Kazadan beladan Korur, Lakin dikkat; Belirtilen saatte yazılmalıdır.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Dedikodulara karşı okunacak dua

hakkında dedikodu yapan bir kimsenin aleyhinde konuşmasını önlemek için siyah renkli bir ibrişim üzerine 11 düğüm yapılır.her düğüm yapılırken bir fatiha,bir ayetel – kürsi ve üç ihlası şerif okunur.her düğüm kendisinden sonra gelen düğümden geçirilir.kimin akdi lisanı için yapılıyorsa, o kimse için niyet edilir.bu ibrişim sol kolun bazusuna bağlanır

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Kötü göze karşı dua

Ebu Davud, Ebu Hüreyye (R.A.)’den rivayet ediliyor.
Allah’ın Resulü (S.A.V.) buyuruyor:
‘’Hasedden kaçınız. Çünkü hased, hasenatı (iyilikleri), ateşin odunu, (bir başka rivayette otu) yediği gibi yer.’’
‘’Hased, imanı sirkenin balı ifsat ettiği gibi ifsad eder.’’
Enes (R.A.) onların beldelerini anlatırken:
‘’onlar, helak olan kavimlerdir. Yurtları altüst olmuştur. Azgınlık ve hased onları yerle bir etmiştir. Hased, hasenatları nurunu söndürür. Azgınlık, hased hastalığının göstergesidir. Nasıl ki göz zina eder; beden, dil, göz, kulak, ayak buna şahitlik ettiği gibi, azgınlıklarda hasede şahitlik eder. keza mahrem yerler de zinaya şahitlik edeceklerdir.’’
İbn Abbas (R.A.) şu hadis-i şerifi rivayet ediyor:
‘’İsabet-i ayn (nazar değmesi) haktır. Eğer bir şey kaderi geçerse, nazar o şeyi de geçerdi.’’
Hazreti Aişe (R.A.) rivayet ediyor: ‘’Allah’ın Resulü (S.A.V.) nazara karşı okumamızı emrederlerdi.’’
İbn-i Kayim El-Cevzi şöyle diyor:
‘’Nazar iki türlü olur:
1. İnsan nazarı,
2. Cin nazarı.’’
Ümmü Seleme (R.A.) den şöyle rivayet edilmiştir:
‘’Allah’ın Resulü (S.A.V.) bir gün Ümmü Seleme’nin evinde cin gözlü bir cariye gördü. Buna karşı okunun. Çünkü bu nazarcıdır.’’ Buyurdular.
Hüseyin b. Mesud el-Ferra rivayet ediyor:
‘’Cin gözlü tabiri ile ondaki hain bakışa işaret etmiştir. Çünkü onun cin gibi gözleri mızrak ucundan daha keskindir.’’
Cabir (R.A.)’den rivayet edilmiştir. Diyor ki:
‘’Nazar insanı mezara, deveyi kazana sokar.’’
İbn Mes’ud (R.A.) rivayet ediyor: ‘’ Allah’ın Resulü (S.A.V.) cin ve insan nazarından sakınırdı.’’
Hain bakışlı gözlerin etkisi bir şeyi görmeye balı değildir. İç gözü hain olan bir köre bir şeyi tarif etseniz, onu görmeden de etkiler. Şu ayet-i kerimede buna işaret edilir.
‘’Ve in yekadüllezine keferu le yüzlikune bi ebsarihim lemma semiuz zikra ve yekulune innehu le mecnun*Ve ma hüve illa zikrun lil alemin*
‘’Dığrusu inkar edenler, Kur’an’ı dinledikleirnde neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi. ‘’O, delidir.’’ Diyorlardı.’’
Bütün bunlardan anlıyoruz ki, her göz hasetçidir, ama her hasetçi hain değildir. Onun için hasetten sığınma, hain bakışlardan da sığınmayı gerektirir.
İmam Ebu Abdullah Mazeri şöyle diyor:
‘’Ulema, bu hadis-i Şerifin zahirine bakıp. ‘’Nazar haktır.’’ Demişlerdir. Ehl-i Sünnet’e göre nazar, Yüce Allah’ın Fiili ile isabet ve helak eder.’’
Şunu da bilelim ki, insan bazen kendi kendine malına, evladına… bile hased eder. Yani nazarı değer.
HASEDDEN KORUNMA
1. İmran b. Husayn’dan rivayet olunmaktadır:
‘’Her kim evinde Fatiha Suresi’ni ve Ayetel-Kürsi’yi okusa, o eve gerek cin ve gerekse insan nazarı dokunmaz.’’
Bu hadis-i şerifi ayrıca Deylemi de rivayet etmiştir.
2. Bir kimse nazarının başkasına, başkasının malına, evladına değdiğini anlarsa:
‘’Ma şaellahü la havle ve la kuvvete illa billah.’’ Demelidir.
Enes b. Malik (R.A.) rivayet etmiştir. Allah’ın Resulü (S.A.V.) şöyle buyurmuştur:
‘’Bir kimse hoşuna giden bir şey görürse:
‘’Ma şaellahü la havle ve la kuvvete illa billah.’’ Desin. Böylelikle o kimsenin nazarından emin olur.
3. Nazar değmesinden korkulan güzel şeyler (ameller ve iyilikler de dahil) gizlenmelidir.
4. Cinlerin hasedinden karunak için ‘’Muavvizeteyn Sureleri okunduğu gibi, yukarıda geçen duanın okunması da tavsiye olunmuştur.
İnsan, soyunurken avret yerlerini göstermemelidir. Soyunma sırasında şu duanın okunması gerektiği, İbn-i Sünni, Enes (R.A.)’den rivayet etmiştir:
‘’Bismillahillezi la ilahe illa hu’’

Avret yerini cinlerin görmemesi için helaya girmekte olan kimse şu duayı okumalıdır:
‘’Bismillahi minel hubsi vel habais.’’

Bu hadis-i şerifi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiştir.

Cebrail Aleyhisselam, Allah Resulü (S.A.V.)’ne hasede karşı şu duayı talim buyurmuşlardır:
‘’Bismillahi erkıye min külli dain yü’zike min şerri külli nefesin ev aynin hasidin allahü yeşfike bismillahi erkıyke vallahü yeşfike*’’

Allah’ın Resulü (S.A.V.), torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin (R.A.)’i hasetten korumak için şöyle dua buyururlardı:
‘’Üıyzüküma bi kelimatillahit tammeti min külli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh*’’

Allah Resulü (S.A.V.) bu hadis-i şerifin devamında şöyle buyurmuşlardır:
‘’Atamız İbrahim Aleyhisselam, oğulları İsmail ve İshak Aleyhisselamlara bu dua ile dua ederdi.’’

Kendini hasetten korumak isteyen kimse Fatiha, İhlas ve Muavvizeteyn Surelerin okuyup, avucuna üflemesi ve bütün bedenini meshetmesi yeterlidir.

Hazreti Aişe (R.A.)’den rivayet olunmuştur. Diyor ki:
‘’Ailemizden biri hastalanınca Allah Resulü (S.A.V.) ona Muavvizeteyn Surelerini okur ve üzerine üflerd. Son hastalığında ben de kendisine Muavvizeteyn Surelerini okuyup avuçlarına üfledim. O da kendi elleri ile bedenini meshetti. O sırada onun elleri ellerimde bulunuyordu. Çünkü onun mübarek elleri benim ellerimden daha bereketli idi.’’

Bir rivayete göre bu hadis-i şerifte Muavvizeteyn yerine ‘’Muavvizat’’ kullanılmıştır. Muavvizat, çok Muavvizeler demektir.

Üfleme deyiminden, ağızdan çıkan latif bir nefes anlaşılmaktadır.

Ebu İshak’tan rivayet edilmiştir. O, Haris’ten, o da Hazreti Ali (K.V.)’den rivayet etmiştir. Hazreti Ali diyor ki:
‘’Allah’ın Resulü (S.A.V.)’den bizzat işittim. Hüzünlü bir gününde kendisine Cebrail Aleyhisselam gelmiş ve aralarında şöyle bir konuşma geçmi. Cebrail Aleyhisselam:
‘’Niçin bu kadar hüzünlüsünüz ey Allah’ın Resulü’’ diye sormuş, Allah Resulü (S.A.V.) de Hasan ve Hüseyin efendilerimizin nazar değmesi sebebi ile hasta olduklarını bildirmiş, bunun üzerine Cebrail Aleyhisselam şöyle demiştir:
‘’Ey Allah’ın Resulü! Onlara nazar dualarını okumadın mı? Nazar haktır.’’
Bunun üzerine Allah Resulü (S.A.V.) nazar dualarının neler olduğunu sormuş, Cebrail Aleyhisselam aşağıdaki duayı okumuştur:
‘’Allahümme zes sültanil azıymi vel mennil kadimi ve zel vechil kerimi veliyyül kelimatillahit tammati ved deavatil müstecabat*afil hasene vel hüseyne min enfüsil cini ve a’yünil ins*

Allah Resulü (S.A.V.)’ın Hasan ve Hüseyin üzerine bu duayı okuduktan sonra derhal şifa bulup oynamaya başladıkları görülmüş ve Allah Resulü (S.A.V.) şöyle buyurmuştur:
‘’Canınızı, aile fertlerinizi ve mallarınızı sizler de bu dua ile koruyunuz. Çünkü bu duanın koruyuculuğu kadar kimse nazara karşı korunmamıştır.’’

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Bed Duaya Karşı Etkili Dua

Üzerinizde ki bedduaları bu dua ile minumum seviyeye indirmek için dua.
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Rabbena la tuziğ kulubena ba,de iz hedeytena ve

hep lena min ledünke rahmeten inneke entel vehhab.

Ve kül cael kakku ve zehekal batilu innel batile kane

zehuka. Rabbena inneke caimunnasi li yevmin la raybe

fihi,innallahe la yuhlifül mi,ad. Venünezzilü minel

Ku,ani ma huve şifaün ve rahmetün lil mü,minine

vela yezidüzzalimine illa hasara.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Koruyucu Azime Duası Etkili

Bismillahir rahmanir rahıym* Bismillahil müheyminül azizül kadir* Ecmelü külli seyin ve hüve nasıri* Kaf* Cim* Nun* Sad* Ünsurni fe inneke hayrun nasıriyn* Veftah li fe inneke hayrul fatihıyn* Vagfir li fe inneke hayrul gafirin*Verhamni fe inneke hayrur rahımiyn* Vehdini ve neccini minel kavmiz zalimiyn* Elif lam mim* Ta sin* Ha mim ayn sin kaf* Meracel bahrayni yeltekıyan* Beynehüma berzehun la yebgıyan* Eselüke biha ve bil ayati ve bil esmai külliha ve bil azami minha en tecalel lame tava yedeyye vel elifel hakime aleyye ven nüktate vuslaten minke ileyye* Ehunün* Kafün* Edümme* Humme* Heün emin* Fel hukmü hukmük* Vel emru emruk* Ves sirru sirruk* Ve la ilahe gayruk* Ve entel melikül hakkul mübin* Taha* Yasin* Nun* Kaf* Sad* Ta sin* Ta sin mim* Elif lam mim* Elif lam ra* Elif lam mim ra* Elif lam mim sad* Kef ha ayn sad* Ha mim* Vallahü min veraihim muhiyt* Bel hüve kuranün meciyd* Fi levhın mahfuz* Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym*

Ve cuma gecesi 101 Ayetal kursi ,101 nas süresi 101 fellak süresini suya tuza sekere okuyun ve ailece icinn yiyeceklere koyunn bittikce tazeleyinn nazarinizi kötü enerjinizi büyünüzüü yok etmek icin.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Nazardan Korunma Yolu Etkili

BİRİNCİ YÖNTEM Bismillâhirrahmânirrahiym. “Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiû’z-zikrâ ve yekûlûne innehu le mecnûn. Ve mâ hüve illâ zikrun li’l-âlemîn.” Kalem Suresi/51-52. Ayet Yukarıda yazmış olduğum, Ayât-i Kerîme ehil ve abid kimse tarafından yazılarak taşınılabilinir ve su üzerine okunularak suyu ile yıkanılabilir veyahut içilebilir. İKİNCİ YÖNTEM 1- Fatiha Sûresi 2- Âyet’el-Kürsi 3- Mülk Sûresinin 3. Âyeti Olan; “Ferci’l-besara hel terâ mü’mîn futûr.” 4- Tevbe Sûresinin 14.Âyeti Olan; “Ve yeşfî sudûre kavmin mü’minîn.” 5- Şuara Sûresinin 80. Âyeti Olan; “Ve izâ merıdtü fe hüve yeşfîn.” 6- Yunus Sûresinin 57.Âyeti Olan ; “Ve şifâün limâ fî’s-sudûri ve hüden ve rahmetün li’l-mü’minîn.” 7- Fussılet Sûresinin 44.Âyeti Olan; “Kûl hüve li’l-lezîne âmenû hüden ve şifâün.” 8- İsra Sûresinin 69.Âyeti Olan; “Ve nünezzilü mine’l-kur’ani mâ hüve şifâün ve rahmetün li’l-müminîn.” 9- Nahl Sûresinin 69.Âyeti Olan; “Fî hi Şifâün li’n-nâsi.” Bir su dolu kaba sırasıyla yedişer defa okunularak suyu nazar değmiş kimseye “Nazarın kalkması ve şifâ bulması niyetiyle” içirilir. Şifâ Allah’tan.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]

Aşk Acısı Çekmemek İçin Çok Çok Etkili Dua

وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ(146
وَمَاكَانَقَوْلَهُمْإِلاأَنْقَالُوارَبَّنَااغْفِرْ لَنَاذُنُوبَنَاوَإِسْرَافَنَافِيأَمْرِنَاوَثَبِّتْ أَقْدَامَنَاوَانْصُرْنَاعَلَىالْقَوْمِالْكَافِرِين َ(147
فَآتَاهُمُاللَّهُثَوَابَالدُّنْيَاوَحُسْنَثَوَابِا لآخِرَةِوَاللَّهُيُحِبُّالْمُحْسِنِينَ(148
Bu ayetin Havvası: Kalpteki gam ve kederi gidermek ve kara sevdaya tutulmuş Aşık’ın kalbinden aşkı söküp atmak içindir…
Bunu yapmak isteyen kişi Pazar günü güneş doğmadan evvel temiz bir bardağa bu ayetleri yazar ve kar suyu ile biraz da yağmur suyu ile bozup o sudan 3 gün içerse mezkûr elemlerden kurtulur.

[Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [Twitter]